W jasny i skuteczny sposób zapewnimy Ci pełne wsparcie prawne, którego potrzebujesz.

Tworzymy jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii, specjalizującą się w prawie gospodarczym restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Swoją renomę opieramy na skuteczności, profesjonalizmie, zaangażowaniu oraz najwyższych standardach w zakresie świadczonych usług. Indywidualne podejście do każdego Klienta i każdej sprawy gwarantuje znalezienie optymalnych rozwiązań prawnych.

Specjalizacja

PRAWO GOSPODARCZE

Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na obsługę przedsiębiorstw i instytucji finansowych, natomiast zapewniamy kompleksową pomoc prawną zarówno instytucjom i spółkom prawa handlowego, jak i osobom fizycznym.

Obsługa prawna obejmuje między innymi szeroko rozumiane kwestie korporacyjne, reprezentację podmiotów w postępowaniach przed sądami i organami administracji, sporządzanie pism oraz umów, jak również skuteczną windykację roszczeń.

Świadczymy ponadto wszechstronne doradztwo prawne w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

Nasze usługi wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy biznesowe oraz znajomość i staranną analizę przepisów prawa gospodarczego, jak również doświadczenie w ich stosowaniu w praktyce.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Przygotowujemy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorców potrzebujących restrukturyzacji.

W zależności od sytuacji dobieramy optymalne narzędzia: od restrukturyzacji rozwojowej po wykorzystanie sądowych procedur, przewidzianych w nowym Prawie restrukturyzacyjnym.

Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni bierzemy na siebie odpowiedzialności za rzetelną realizację programów naprawczych i sprawne przeprowadzenie firmy przez procedury sądowe.

Świadczymy również kompleksową obsługę postępowań upadłościowych przedsiębiorców, zarówno przedsiębiorców i osób fizycznych (upadłość konsumencka), reprezentując interesy dłużnika, jak i wierzycieli.

Zespół

czytaj więcej

Sylwester Zięciak

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Sylwester Zięciak

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym (uprzednio naprawczym) zajmuje się od 1994 roku.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zdobył wieloletnie i bogate doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki (m.in. z branży budowlanej, w tym deweloperskiej, branży transportowej, reklamowej, metalowej, mięsnej, mleczarskiej, odzieżowej oraz finansowej) – również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.

Doświadczenie z zakresu postępowania przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym zdobył biorąc aktywny udział w kilkuset postępowaniach. W sytuacjach kryzysowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, małych i średnich przedsiębiorców, jak i największych polskich spółek w Polsce, doradza w identyfikacji przyczyn kryzysu, jak również w zakresie analizy efektywności działalności operacyjnej i zdolności zarządczej, pomagając w odnalezieniu optymalnego rozwiązania.

Wieloletni doradca banków w zakresie prawa bankowego, dużych projektów kredytowych, jak również restrukturyzacji należności i upadłości klientów banków.

E: sylwester.zieciak@zieciak.com.pl

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

T: +48 56 621 90 24

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Marzena Pawełczyk

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Marzena Pawełczyk

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Radca Prawny i Doradca Restrukturyzacyjny Marzena Pawełczyk specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie upadłościowym, prawie restrukturyzacyjnym oraz prawie spółek.

Obecnie swoją zawodową działalność koncentruje wokół zagadnień związanych z obsługą prawną postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dotychczas doradzała w kilkudziesięciu postępowaniach, w tym odnoszących się do przedsiębiorstw z branży budowlanej, IT, deweloperskiej, pożyczkowej, motoryzacyjnej, elektronicznej, produkcji rolnej oraz spółdzielni. Doradzała w transakcji zbycia nieruchomości komercyjnej w Krakowie o wartości 80 mln zł, jak również w transakcji zbycia przedsiębiorstwa z branży produkcji mięsnej w ramach tzw. przygotowanej likwidacji.

Posiada doświadczenie w reprezentacji klientów, w tym banków i instytucji finansowych, w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. W swojej dotychczasowej praktyce reprezentowała banki w sporze z zakresu prawa konkurencji dotyczącym kart płatniczych, jak również w postępowaniach sądowych dotyczących klauzul abuzywnych. Reprezentowała klientów w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych.

Jest członkiem Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. Kieruje krakowskim oddziałem Kancelarii.

Wykształcenie

Doradca Restrukturyzacyjny, 2021 r.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, dyplom z oceną bardzo dobrą, Uczelnia Łazarskiego, 2021 r.

Radca Prawny, 2010 r.
Magister prawa, dyplom z oceną bardzo dobrą, Uniwersytet Jagielloński, 2005 r.
XVI. Europäische Sommerakademie, Gustav-Stresemann Institut, 2005 r.
Szkoła Prawa Niemieckiego (Schule des deutschen Rechts), dyplom z wyróżnieniem, 2004 r.

Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, 2009 r.
European Talend Award, Europäische Föderalismusakademie Bonn, 2005 r.
Stypendium naukowe WPiA UJ, 2004-2005

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: m.pawelczyk@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Michał Malinowski

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Michał Malinowski

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo), a także Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek finanse i rachunkowość). W 2013 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, a także prawa bankowego.

Z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka związany od 2008 roku.

W ra­mach do­tych­cza­so­wej prak­ty­ki za­wo­do­wej zdo­by­ł wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w pro­ce­sach upa­dło­ści i re­struk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych we wszyst­kich sek­to­rach go­spo­dar­ki (m.in. z bran­ży spożywczej, odlewniczej, trans­por­to­wej, budowlanej, sprze­da­ży de­ta­licz­nej).

Posiada także bogate do­świad­cze­nie z za­kre­su bezpośredniej obsługi sektora bankowego.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: m.malinowski@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Lidia Maszeńda

Radca Prawny

Lidia Maszeńda

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

Z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka związana od 2012 roku.

Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, a także prawa cywilnego. Zaangażowana w szereg procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorców. W ramach swojej praktyki świadczy również pomoc prawną osobom fizycznym w stanie niewypłacalności.

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych oraz w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym sektora bankowego.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: l.maszenda@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Katarzyna Kaczmarska

Aplikant Radcowski

Katarzyna Kaczmarska

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski Katarzyna Kaczmarska z Kancelarią związana jest od 2019 roku. W toku studiów odbyła liczne praktyki oraz staże. Posiada doświadczenie z zakresu ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych.

W Kancelarii uczestniczy w obsłudze prawnej postępowań upadłościowych niewypłacalnych przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Do zakresu jej zadań należy także dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych na etapie przedsądowym oraz sądowym. Jej zainteresowania oscylują wokół prawa cywilnego oraz prawa handlowego.

W 2019 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2019 r.

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: k.kaczmarska@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Karolina Karbownik

Aplikant Radcowski

Karolina Karbownik

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski Karolina Karbownik z Kancelarią związana jest od 2017 roku. W tym czasie zdobyła doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego. Uczestniczy w obsłudze prawnej postępowań upadłościowych niewypłacalnych przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W Kancelarii zajmuje się również dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych na etapie przedsądowym oraz sądowym. Do zakresu jej zainteresowań należy przede wszystkim prawo upadłościowe oraz prawo cywilne.

W 2019 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, 2017 r.
Szkoła Prawa Amerykańskiego, organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America w Waszyngtonie, 2016 r.

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: k.karbownik@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Mateusz Wasiel

Aplikant Radcowski

Mateusz Wasiel

Aplikant Radcowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończył z oceną bardzo dobrą, temat pracy magisterskiej: „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za tzw. delikt publiczny”. Uczestnik konferencji naukowych oraz autor kilku publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa cywilnego. W 2019 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019 r.

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: m.wasiel@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Weronika Zielińska

Aplikant Radcowski

Weronika Zielińska

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski Weronika Zielińska z Kancelarią związana jest od 2019 roku. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyła z oceną bardzo dobrą, temat pracy magisterskiej „Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym”. Zainteresowana prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz handlowym.

W kancelarii zajmuje się głównie obsługą postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców i windykacją należności. Posiada potwierdzający kompetencje językowe w dziedzinie angielskiej terminologii prawniczej Certyfikat Toles Higher.

W 2020 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2020 r.

Nagrody i wyróżnienia
Stypendium rektora dla najlepszych studentów WPiA UMK, 2016-2020.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: w.zielinska@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Piotr Słowik

Aplikant Radcowski

Piotr Słowik

Aplikant Radcowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył broniąc z oceną bardzo dobrą pracę magisterską pt. „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”, napisaną w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego.

Posiada potwierdzający kompetencje językowe w dziedzinie angielskiej terminologii prawniczej Certyfikat Toles Higher. W 2020 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, 2020 r.
Akademia Spółek Kapitałowych, Uniwersytet Jagielloński, 2018-2019
Akademia Sporów Sądowych CMS, 2019

Nagrody i wyróżnienia
Stypendysta programu Erasmus+, University of Groningen – Faculty of Law, 2019-2020
Stypendium naukowe WPiA UJ, 2018-2019
Laureat drugiego miejsca w krajowych rundach The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, 2017-2018

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: p.slowik@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Karolina Zielińska

Prawnik

Karolina Zielińska

Prawnik

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczka seminarium magisterskiego z Publicznego prawa gospodarczego, w ramach którego przygotowuje pracę z zakresu Prawa zamówień publicznych. W toku studiów odbyła praktykę w Sądzie Rejonowym w Toruniu – V Wydział Gospodarczy. W roku akademickim 2018-2019 była członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej. W tym samym roku ukończyła angielskojęzyczną Szkołę Prawa Porównawczego, prowadzoną na Wydziale Prawa i Administracji.

W roku 2019 była Członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W roku akademickim 2019-2020 pełniła rolę Prezesa Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego. Czynna uczestniczka kilku konferencji naukowych i współautorka rozdziału w monografii naukowej „Państwo a gospodarka. Nowe prawo przedsiębiorców”.

Wyróżnienia:
Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: k.zielinska@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Kornelia Cypryś

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Toruniu

Kornelia Cypryś

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Toruniu

Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z Kancelarią związana jest od 2020 roku. Członkini koła naukowego z prawa cywilnego i rodzinnego. Odpowiada za obieg dokumentów w Kancelarii, sprawne funkcjonowanie biura oraz za bieżące wsparcie współpracowników.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: torun@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Weronika Rybok

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Krakowie

Weronika Rybok

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Krakowie

Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z Kancelarią związana jest od 2020 roku. W czasie studiów odbyła liczne praktyki. Interesuje się prawem cywilnym, handlowym oraz podatkowym. Jest członkinią kół naukowych. Odpowiada za obieg dokumentów w Kancelarii, sprawne funkcjonowanie biura oraz za bieżące wsparcie współpracowników.

E: krakow@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

Aktualia

 • 8.07.2021

  Skuteczny konkurs ofert

  Miło nam poinformować, że wskutek konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 8.07.2021 r. został wyłoniony nabywca na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej. Wskutek szeroko przeprowadzonej akcji informacyjnej konkurs ofert cieszył się dużym zainteresowaniem, a zwycięska oferta o 100% przekroczyła cenę oszacowania.

 • 22.06.2021

  Ranking Kancelarii 2021

  Według Rankingu Kancelarii Prawniczych 2021 organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita, Kancelaria Zięciak i Współpracownicy znalazła się w pierwszej dziesiątce kancelarii regionu kujawsko-pomorskiego, natomiast w rankingu ogólnopolskim znajdujemy się na 262. miejscu pod względem ogólnej liczby prawników oraz na 294. miejscu pod względem liczby radców prawnych i adwokatów.

  https://rankingi.rp.pl/rankingkancelarii/2021/liczba_prawnikow

  https://rankingi.rp.pl/kancelarie/kancelaria-doradcy-restrukturyzacyjnego-sylwester-zieciak

 • 8.06.2021

  Nowi Doradcy Restrukturyzacyjni

  Z radością informujemy, że trzy osoby z naszej kancelarii, tj. Pan Mecenas Michał Malinowski, Pani Mecenas Lidia Maszeńda oraz Pani Mecenas Marzena Pawełczyk, złożyły ze znakomitym wynikiem egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 24 maja 2021 roku. Tym samym zespół kancelarii wkrótce powiększy się o trzech nowych doradców restrukturyzacyjnych.

Ogłoszenia

 • 27.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI

  Syndyk masy upadłości Pawła Jochymek w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup po obniżonej cenie

  udziału 2/9 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej numer 2945 o pow. 1.408 m2 zabudowanej budynkiem o charakterze mieszkalno-usługowym o pow. użyt. 500,4 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 19,4 m2 i garażem o pow. użyt. 32,5 m2, położonej przy ul. Skwer 2 w Olkuszu, w obrębie ewidencyjnym 0001, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00000904/1 – za cenę nie niższą niż 141.450,00 zł brutto;

  Warunki sprzedaży:

  1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Wenecja 3/2, 31-117 Kraków lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta Paweł Jochymek – NIE OTWIERAĆ” do dn. 09.2021 r. do godz. 16:00.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dn. 30.09.2021 r. na rachunek bankowy masy upadłości: 33 1240 3389 1111 0010 6902 7841,

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się na posiedzeniu w dn. 1.10.2021 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Wenecja 3/2 w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15), w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 16:00.

 • 24.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – DZIAŁKA ROLNA

  Syndyk masy upadłości Joanny Mustafy w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 914 o powierzchni 2,51 ha, stanowiącej grunt rolny, położonej w miejscowości Radwan, gminie Szczucin, obrębie 0011 Radwan, powiecie dąbrowskim, województwie małopolskim, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1D/00077037/9.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 102.640,00 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100).

  Przedmiot sprzedaży stanowi nieruchomość rolną według definicji zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.) i podlega warunkom sprzedaży określonym w tej ustawie dla nieruchomości rolnych.

  Termin składania ofert upływa w dn. 06.10.2021 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 07.10.2021 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego
  w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 24.09.2021

  Syndyk sprzeda udział 1/2 w atrakcyjnej nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w miejscowości Pierławki gm. Działdowo woj. warmińsko- mazurskie

  Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości  stanowiącej działkę nr 274 o powierzchni 1,0301 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 415, 76 m2, położonej w Pierławkach nr 69 gm. Działdowo woj. warmińsko- mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1D/00026853/4

  Cena minimalna: 709 000,00 zł

  Termin składania ofert 11.10.2021 r.

  Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy nieruchomości wraz z instrukcją złożenia oferty można znaleźć poniżej. Osoby zainteresowane mogą się również kontaktować drogą mailową na adres torun@zieciak.com.pl bądź telefonicznie 56 664 09 40.

 • 24.09.2021

  Syndyk sprzeda udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w Lidzbarku ul. Okopowa woj. warmińsko-mazurskie

  Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki udział wynoszący ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 913 o powierzchni 0,0563 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 213,64 m2 położonej w Lidzbarku przy ul. Okopowej 22, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KWEL1D/00014013/7.

  Cena minimalna: 215 000,00 zł

  Termin składania ofert 11.10.2021 r.

  Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy nieruchomości wraz z instrukcją złożenia oferty można znaleźć poniżej. Osoby zainteresowane mogą się również kontaktować drogą mailową na adres torun@zieciak.com.pl bądź telefonicznie 56 664 09 40.

 • 23.09.2021

  Syndyk sprzeda nieruchomość gruntową w pobliżu jeziora w Zalesiu gm. Lidzbark woj. warmińsko-mazurskie

  Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową niezabudowanej stanowiącą działkę nr 98/2 o powierzchni 0,3077 ha położoną w Zalesiu, gm. Lidzbark, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL1D/00030657/1.

  Cena minimalna: 15 000,00 zł

  Termin składania ofert: 11.10.2021 r.

  Regulamin sprzedaży, operat szacunkowy nieruchomości wraz z instrukcją złożenia oferty można znaleźć poniżej. Osoby zainteresowane mogą się również kontaktować drogą mailową na adres torun@zieciak.com.pl bądź telefonicznie 56 664 09 40.

 • 21.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ 7/8 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI DZIAŁKI W KRAKOWIE

  Syndyk masy upadłości Eurocent S.A. w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki:

  udziału 7/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu, obręb 55, w rejonie ul. Młodzieży, składającej się z działki o numerze 28/1, o powierzchni 496 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00046985/7, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 213.178,00 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta-sprzedaż z wolnej ręki na udział w nieruchomości Eurocent S.A., sygn. akt VIII GUp 162/18”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 30.09.2021 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 30.09.2021 r. na rachunek bankowy o nr 57 1240 4432 1111 0000 4721 5959.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 01.10.2021 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie, ul. Wenecja 3/2.

 • 7.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ZA 75% WARTOŚCI RYNKOWEJ – UDZIAŁ W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

  Syndyk masy upadłości Teresy Piotrowskiej w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup udziału w wysokości 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 307/2 (po podziale: 307/5 i 307/6) i 302/4 o łącznej powierzchni 0,0315 ha stanowiących drogę dojazdową, położonej w Śledziejowicach, gmina Wieliczka, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1I/00013730/8.

  Cena wywoławcza udziału wynosi brutto 6.047,25 zł

  Termin składania ofert upływa w dn. 21.09.2021 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 22.09.2021 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00

 • 4.09.2021

  Syndyk sprzeda pałac w centrum Bydgoszczy nad rzeką Brdą

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

  Syndyk masy upadłości TM GROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości – prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności obiektów budowalnych stanowiących odrębny przedmiot własności części nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 85/13 i 85/12 z obrębu 0110 położonych w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2D i 2E,  dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą  KW nr BY1B/00068002/5.

  Działka 85/12 o pow. 1294 m2 zabudowana jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem Willa Ludwika Buchholza wpisanym do rejestru budynków pod nr A/442/1 o powierzchni użytkowej ok. 923,82 m2. Działka 85/13 o powierzchni 1049 m2 zabudowana parterowym budynkiem laboratoryjnym o powierzchni użytkowej 192,46 m2.

  Termin składania ofert upływa w dniu 29 września 2021 r. o godz. 16.00

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się  30 września 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.

  Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40) w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Oględziny nieruchomości można dokonać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.   Regulamin sprzedaży i opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży został zamieszczony w załączeniu do niniejszego obwieszczenia.

 • 3.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ 1/2 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI MIESZKANIA TARNÓW UL. PUŁASKIEGO

  Syndyk masy upadłości Anety Zielińskiej w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 57 położony na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym V-kondygnacyjnym, zlokalizowany przy ul. Pułaskiego 66 w Tarnowie, obręb 170, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1T/00085505/5, wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego działek numer 88/78, obj. KW 36160 oraz numer 88/162, obj. KW 78528 wynoszącym 46/2663 części, a także przynależną piwnicą.

  Cena wywoławcza udziału wynosi brutto 91 954,00 zł.

  Termin składania ofert upływa w dn. 16.09.2021 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 17.09.2021 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 16.07.2021

  Sprzedaż komercyjnych nieruchomości w Toruniu po obniżonej cenie

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

   

  Syndyk masy upadłości Bańkowski, Winiarski Nesta – Bis Spółka jawna z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na zakup wchodzących w skład masy upadłości w/w Spółki:

   

  • nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Toruniu, w obrębie 23 przy ulicy Szosa Bydgoska, o łącznej powierzchni 25,577 ha.

  Istnieje możliwość zakupu poszczególnych działek gruntu.

  Nieruchomości położone są w bardzo atrakcyjnej lokalizacji Torunia, na obszarze przy drodze krajowej nr 80. W sąsiedztwie znajdują się tereny Castoramy, Motoareny i stacji paliw. Nieruchomości stanowią teren inwestycyjny z możliwością wykorzystania pod zabudowę komercyjną.

   

  Termin składania ofert upływa w dniu 06 sierpnia 2021 roku.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się  09 sierpnia 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.

  Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Warunkami sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40) w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Regulamin sprzedaży został zamieszczony w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. Poniżej ogólna prezentacja multimedialna przedmiotu sprzedaży.  

   

  https://graf.torun.pl/FILMY/Nesta-Szosa_Bydgoska_PL.mp4

 • 21.06.2021

  Syndyk sprzeda działkę w Lembargu gm. Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko – pomorskie o pow. 2 200 m2

  Syndyk sprzeda działkę w Lembargu

   

   

   

  Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lembargu, gm. Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko – pomorskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze TO1B/00020941/7. Powierzchnia działki: 2 200 m2 . Cena minimalna: 4 300,00 zł.

   

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym, w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 12.07.2021 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

   

   

  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 12.07.2021 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 26 1540 1304 2035 0004 4830 0001.

   

   

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 13.07.2021 r. o godz. 12.00.

   

   

  Z opisem przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

   

   

  Pełen tekst regulaminu sprzedaży znajduje się poniżej.

 • 28.05.2021

  Syndyk masy upadłości sprzeda udział 1/2 w nieruchomościach: zabudowanej domem jednorodzinnym oraz niezabudowanej stanowiącej ogród w Bydgoszczy

  Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki:

  1. ½ udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 75, położonej w Bydgoszczy przy ul. Przewoźników 28, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00048400/9, o łącznej powierzchni 398 m2, wraz z posadowionym na niej budynkiem o charakterze mieszkalnym o powierzchni użytkowej 264,61 m 2,
  2. ½ udziału w prawie własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 6/23, położonej w Bydgoszczy przy ul. Przewoźników 28, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/000104274/7 o powierzchni 174 m2

  Działka nr 6/23 stanowi uzupełnienie działki nr 75 (jest użytkowana jako przydomowy ogród) oraz nie posiada dedykowanego uzbrojenia sieciowego. Z uwagi na powyższe działki nr 75 i 6/23 stanowią funkcjonalna całość i udziały nie będą sprzedawane oddzielnie.

  Cena wywoławcza wynosi 386 000,00 zł

  Termin składania ofert: 23.09.2021 r.

  Możliwość zakupu całej nieruchomości, pozostały udział wynoszący 1/2 jest objęty egzekucją-postepowanie prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski.

  Regulamin sprzedaży oraz operat szacunkowy są dostępne poniżej.  Więcej informacji można uzyskać telefonicznie 56 664 09 40 lub mailowo torun@zieciak.com.pl.

 • 26.05.2021

  Nieruchomość w Słupsku ul. Grunwaldzka z masy upadłości DROBEKO S.A.

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DROBEKO S.A. W UPADŁOŚCI
  OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

  Prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczystą o numerze SL1S/00042850/8, Sl1S/00018742/1, stanowiących działki ewidencyjne nr 62/7, 62/11 oraz udziału wynoszącego 4/14 w prawie własności nieruchomości oznaczonej nr księgi wieczystej Sl1S/00079387/9, działka 62/13- szczegółowo opisane w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Antczak z dnia 12 lutego 2019 r. za cenę nie niższą niż 537.300,00 zł netto ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym, w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 16.06.2021 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 16.06.2021 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 93 1240 1936 1111 0010 8653 2421.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 17.06.2021 r. o godz. 10.00.

  Z opisem przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

  Pełen tekst regulaminu sprzedaży znajduje się poniżej.

 • 18.05.2021

  Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości w Linowie

  Syndyk masy upadłości Zakładu Przemysłu Rolnego Linowo Sp. z o.o. w upadłości w Linowie sprzeda nieruchomość. Szczegóły w regulaminie sprzedaży załączonym do niniejszego ogłoszenia.

 • 26.03.2021

  Sprzedaż nieruchomości pod cele przemysłowe ZASKOCZ sp. z o.o.

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

  w postępowaniu upadłościowym Zaskocz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

   Przedmiotem sprzedaży jest:

  1. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wąbrzeźnie, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym 48/11 (o powierzchni 19.782 m²) i 53/1 (o powierzchni 6.693 m²) o łącznej powierzchni 26.475 m², położonej przy ul. Okrężnej w mieście i gminie Wąbrzeźno, w obrębie 0005, w powiecie wąbrzeskim, w woj. kujawsko-pomorskim.

  Cenę wywoławczą stanowi kwota 300.000,00 zł netto.

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 15.03.2021 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 16.03.2021 r. godz. 10.00 w Biura Syndyka  w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5.

  Z opisem  przedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się  po uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024.

 • 25.03.2021

  Syndyk sprzeda nieruchomości komercyjne w Toruniu i Kalborni (Mazury)

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

  Syndyk masy upadłości Bańkowski, Winiarski Nesta – Bis Spółka jawna z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na zakup wchodzących w skład masy upadłości w/w Spółki:

  a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego położonej w Kalborni, w obrębie Brzeźno Mazurskie, gmina Dąbrówno, powiat Ostródzki, województwo warmińsko – mazurskie, stanowiącej działki nr 164/1 i nr 164/2 o łącznej powierzchni 10,1485 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: EL1O/00011636/0. Nieruchomość położona jest w południowej części jeziora Wielka Dąbrowa na jego zachodnim brzegu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią wody jeziora, tereny użytkowane rolniczo oraz tereny całorocznego ośrodka wypoczynkowego InterPiast.

  b) nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Toruniu, w obrębie 23 przy ulicy Szosa Bydgoska, o łącznej powierzchni 26,6235 ha. Istnieje możliwość zakupu poszczególnych działek. Nieruchomości położone są w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, na obszarze przy drodze krajowej nr 80. W sąsiedztwie znajdują się tereny Castoramy, Motoareny i stacji paliw. Nieruchomości stanowią teren inwestycyjny z możliwością wykorzystania pod zabudowę komercyjną.

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedmiotowych nieruchomości dostępnych pod linkami:

  Termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2021 roku.
  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 15 czerwca  2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.
  Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40) w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Regulamin sprzedaży jest zamieszczony poniżej.

Przepraszamy, brak ogłoszeń z podanej kategorii.

 • 22.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – ANALIZATOR SPALIN TESTO 300M

  Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości w postaci prawa własności:

  Analizatora spalin Testo 300M za cenę nie niższą niż 100 zł (sto złotych) netto, co stanowi 100% wartości oszacowania.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup ruchomości w trybie z wolnej ręki dot. SM Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości, sygn. akt VIII GUp 11/16”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 30.09.2021 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 30.09.2021 r. na rachunek bankowy o nr 34 1020 2892 0000 5802 0158 6759.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się  01.10.2021 r. o godz. 13.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z przedmiotem sprzedaży, można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

   

 • 21.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – SPRZĘT INFORMATYCZNY

  Syndyk masy upadłości  SOLIDEX S.A. w upadłości z siedzibą w KrakowieUpadła” zaprasza do składania ofert na zakup atrakcyjnych ruchomości wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży jest:

  zbiór ruchomości stanowiących sprzęt komputerowy, teleinformatyczny, infrastrukturę sieciową (Cisco Systems) i in., szczegółowo opisanych w „Oszacowaniu wartości ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Solidex S.A. z siedzibą w Krakowie”  – za cenę wywoławczą wynoszącą 1 025 476,79 zł brutto (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 79/100 groszy).

  Przedmiotem sprzedaży jest zbiór ruchomości, tj. wymaga się, aby oferta nabycia dla swojej ważności obejmowała wszystkie ruchomości podlegające sprzedaży.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – sprzedaż z wolnej ręki Solidex S.A. w upadłości, ruchomości – NIE OTWIERAĆ” osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 05.10.2021 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 05.10.2021 r. na rachunek bankowy o nr 36 1750 1048 0000 0000 0165 5906.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 06.10.2021 r. o godz. 10:30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 21.09.2021

  Konkurs ofert na sprzedaż złomu

  KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ ZŁOMU

   

  Syndyk Masy Upadłości ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie w upadłości z siedzibą w Rypinie zaprasza do składania ofert na sprzedaż złomu wchodzącego w skład masy upadłości.

   

  Zainteresowanych zaprasza się do złożenia oferty zawierającej m.in.:

  1. podstawowe dane Zainteresowanego (firma, adres siedziby, numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców)
  2. proponowane warunki zakupu
  • najpóźniej w terminie do dnia 29 września 2021 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka, znajdującej się w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5

   

  Oferta winna zostać podpisany przez osobę/-y uprawnione do reprezentacji Zainteresowanego. Obowiązek poniesienia wszelkich opłat oraz kosztów związanych z nabyciem oraz objęciem w posiadanie przedmiotu sprzedaży będzie ciążył na nabywcy.

   

  Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 września 2021 r. o godz. 12.00 w w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka.

  Wszelkie zapytania w zakresie przedmiotu sprzedaży, lub proponowany termin oględzin złomu należy kierować na adres e-mailowy: torun@zieciak.com.pl  lub telefonicznie: tel. kom. 56 664 09 40.

  Szczegółowy regulamin konkursu ofert dostępny poniżej. 

 • 16.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI – URZĄDZENIA STOLARSKIE

  Syndyk masy upadłości Jakuba Matulskiego w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, których szacunkowa wartość rynkowa wynosi brutto:

  • Odciąg trocin z dwoma zbiornikami i silnikiem, MAKTEK, model: FM 300S – 799,50 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100),
  • Frezarka dolnowrzecionowa GZpML – 2 706,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześć złotych 00/100),
  • Polerka Festool Pollux 180E – 676,50 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 50/100).

  Łączna wartość rynkowa ruchomości wynosi brutto: 4.182,00 zł (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote 00/100).

  Przedmiotem sprzedaży mogą być wszystkie ruchomości łącznie lub osobno. Szczegółowy opis ruchomości znajduje się w Załączniku nr 2 do Oszacowania wartości ruchomości wchodzących w skład masy upadłości Jakuba Matulskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. Jakuba Matulskiego
   w upadłości – Oferta ruchomości – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty do 29.09.2021 r., do godz. 16.00.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 29.09.2021 r., na rachunek bankowy masy upadłości nr: 39 1050 1445 1000 0097 3047 8683.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 30.09.2021 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15),
  w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 18.05.2021

  Syndyk masy upadłości Zakładu Przemysłu Rolnego Linowo Sp. z o.o. w upadłości w Linowie sprzeda ruchomości

  Syndyk masy upadłości Zakładu Przemysłu Rolnego Linowo Sp. z o.o. w upadłości w Linowie sprzeda ruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Warunki sprzedaży zostały określone w regulaminie sprzedaży.

 • 18.05.2021

  Syndyk sprzeda z wolnej ręki rower górski MAMMUTH

  Syndyk sprzeda z wolnej ręki rower górski MAMMUTH za cenę 200,00 zł. Oferty można kierować na poczta lub na adres mailowy torun@zieciak.com.pl. Możliwe oględziny w Grudziądzu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 • 26.03.2021

  Ruchomości z masy Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku

   SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

  Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów w  upadłości z siedzibą we Włocławku

  OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

  poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład masy upadłości Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów w  upadłości z siedzibą we Włocławku z wolnej ręki za ceny nie niższe niż 50% ceny określonej szczegółowo w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 29 marca 2019 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Antczaka oraz rzeczoznawcę majątkowego Hannę Antczak.

  Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie zawierającej oznaczenie imienia i nazwiska lub nazwy uczestnika konkursu ofert z dopiskiem zamieszczonym na kopercie: NIE OTWIERAĆ – Oferta konkursowa w postępowaniu upadłościowym Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów z siedzibą we Włocławku, sygn. akt V GUp 167/18 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Radcy Prawnego Sylwestra Zięciaka, ul. Warszawska 6 lok.5 w Toruniu do dnia 17.12.2020 r. do godz. 16.00

   Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 79 1240 1936 1111 0010 8763 2265 najpóźniej do dnia 07.12.2020 r., wskazując w tytule przelewu „WADIUM”.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 18.12.2020 r. o godz. 12.00.

  Oględziny możliwe po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem biura pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

   

 • 26.03.2021

  Ruchomości z masy upadłości SM ROTR w Rypinie

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

  Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości za ceny nie niższe niż 70% ceny określonej w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Upadłej z dnia 17 stycznia 2019 r.

  Aktualna lista oferowanych do sprzedaży ruchomości w załączeniu.

  Zapytania ofertowe należy składać  e-mailem na adres: torun@zieciak.com.pl.

  Z opisem  przedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym można zapoznać się  po uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024.

   

 • 26.03.2021

  Syndyk masy upadłości Andrzeja Rogali prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Mechaniczny Andrzej Rogala sprzeda ruchomości

  REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

  w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Rogali prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakładu Mechanicznego Andrzeja Rogali z siedzibą w Grudziądzu, które toczy się przed Sądem Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Toruniu

  §1 Postanowienia wstępne

  1. Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży z wolnej ręki oraz zawarcia umowy sprzedaży zespołu składników masy upadłości Zakładu Mechanicznego Andrzej Rogala w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Grudziądzu.
  2. Organizatorem sprzedaży jest syndyk masy upadłości Zakładu Mechanicznego Andrzej Rogala w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Grudziądzu – radca prawny Sylwester Zięciak.
  3. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia sprzedaży i jej warunków, a także do odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyny do dnia zatwierdzenia wyboru oferenta. Sprzedaż może być również zamknięta bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.

  §2 Przedmiot sprzedaży

  I. Przedmiotem sprzedaży są:

  a) prawo własności ruchomości zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

  II. Do ceny należy doliczyć ewentualnie podatek VAT według stawki określonej przepisami prawa.

  §3 Uczestnik

  1. Uczestnikiem sprzedaży może być każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełni zawarte w regulaminie warunki.
  2. Nabywcą w postępowaniu upadłościowym nie może być:
  a) syndyk i jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkująca i gospodarująca,
  b) sędzia komisarz,
  c) reprezentanci i przedstawiciele upadłego.

  §4 Składanie ofert

  1. Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w Biurze Syndyka Sylwestra Zięciaka w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w sprzedaży, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert, oferty te będą znajdować się w Biurze Syndyka w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5.
  2. Złożenie oferty powinno nastąpić w zapieczętowanej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem „oferta – Zakład Mechaniczny Andrzej Rogala z siedzibą w Grudziądzu”.
  3. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać:
  a) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uczestnika sprzedaży oraz adresy do doręczeń,
  b) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
  c) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,
  d) numery NIP i REGON, a w przypadku osób fizycznych również PESEL.
  4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie:
  a) o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i ich akceptacji,
  b) o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu sprzedaży,
  c) o tym, że oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
  5. Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za wpłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego syndyka kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 25 marca 2021 r.
  6. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być podpisane przez oferenta będącego osobą fizyczną lub osoby upoważnione do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną.
  7. Oferty nie spełniające wymogów określonych przepisami prawa i regulaminu oraz zawierające warunki lub zastrzeżenia nie dopuszczone postanowieniami regulaminu, nie uczestniczą w sprzedaży.

  §5 Przebieg sprzedaży

  1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się Biurze Syndyka Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5 w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 10:00.
  2. Do udziału w sprzedaży uprawnione są osoby, które złożyły ofertę – osobiście lub przez pełnomocników.
  3. Po otwarciu ofert syndyk podaje do wiadomości, które z ofert spełniają warunki określone w regulaminie i w przepisach prawa.
  4. Wyboru oferty dokonuje syndyk.
  5. W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem zaoferowanej ceny.
  6. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty, syndyk może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem zaoferowanej ceny albo przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
  7. Za oferty równorzędne uznaje się oferty, w których różnica w zaoferowanej cenie nie przekracza 10% ceny wywoławczej.
  8. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w sprzedaży.
  9. Po ustaniu zgłaszania postąpień syndyk wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka aukcję. Najwyższa oferta złożona w toku aukcji, rodzi skutki przewidziane dla wyboru i zatwierdzenia oferty w sprzedaży.
  10. W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia, tylko pozostał przy cenie wskazanej w ofercie, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem zaoferowanej ceny.

  §6 Wadium

  1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 25 marca 2021 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 35 1240 3389 1111 0010 6741 8575.
  2. Wpłacone przez uczestnika sprzedaży wadium jest nieoprocentowane.
  3. Organizator sprzedaży może pobraną sumę wadium zachować, jeżeli uczestnik, pomimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w dniu i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny przed dniem wskazanym przez syndyka jako dzień zawarcia umowy sprzedaży.
  4. W przypadku zawarcia umowy, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.
  5. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane przez syndyka, wadium zostanie zwrócone na wskazane konto uczestnika sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, od zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego komisarza. Za zwrot wadium uważa się złożenie dyspozycji przelewu bankowego przez syndyka.

  §7 Sposób uiszczenia ceny

  1. Uczestnik sprzedaży, którego oferta została wybrana przez syndyka, zobowiązany jest uiścić, w drodze przelewu bankowego bezpośrednio z konta kupującego, cenę sprzedaży w całości przed wydanie danego składnika, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą stanowiącą cenę sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium.
  2. Wybrany w drodze sprzedaży oferent jest zobowiązany, celem przygotowania umowy sprzedaży do dostarczenia wszelkich dokumentów, których wymaga notariusz w zakreślonym przez syndyka terminie.
  3. Potrącenie wierzytelności przysługujących nabywcy w stosunku do upadłego
  z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

  §8 Postanowienia końcowe

  1. Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży, regulaminem oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40), w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00.
  2. Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży w terminie uzgodnionym telefonicznie z kancelarią syndyka.

 • 2.03.2021

  Syndyk sprzeda ruchomości z masy upadłości Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku

   

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

  Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów w  upadłości z siedzibą we Włocławku

  OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

  poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład masy upadłości Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów w  upadłości z siedzibą we Włocławku z wolnej ręki za ceny nie niższe niż 35% ceny określonej szczegółowo w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 29 marca 2019 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Antczaka oraz rzeczoznawcę majątkowego Hannę Antczak ( w tym: maszyny do szycia, frezarki, tokarki, wiertarki, prasy hydrauliczne).

  Oferty należy składaćw Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Radcy Prawnego Sylwestra Zięciaka, ul. Warszawska 6 lok.5 w Toruniu lub e:mailem na adres l.maszenda@zieciak.com.pl

   

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 79 1240 1936 1111 0010 8763 2265, wskazując w tytule przelewu „WADIUM”.

  Z opisem  przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się  w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

   

   

   

   

 • 24.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – PRAWA MAJĄTKOWE

  Syndyk masy upadłości Jolanty Synareckiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup praw majątkowych wchodzących
  w skład masy upadłości w postaci pakietu 200 (dwustu) udziałów, stanowiących 50 % kapitału zakładowego spółki ACTEAM-IT sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini, KRS 0000480605.

  Cena wywoławcza udziałów wynosi brutto 144,55 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złote 55/100).

  Termin składania ofert upływa w dn. 6.10.2021 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 7.10.2021 r. o godz. 9:30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 21.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – PRAWA MAJĄTKOWE

  Syndyk masy upadłości Janusza Mitoraja w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej „Upadły”, zaprasza do składania ofert na zakup praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości w postaci:

  1. znaku towarowego słownego „monkey business mb” numer prawa wyłącznego: R.169520 za cenę wywoławczą wynoszącą 385,00 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100);
  2. pakietu 5.305 (pięciu tysięcy trzystu pięciu) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki McAtrhur Sp. z o. o. z siedzibą w Brzeziu, KRS 0000256410 – za cenę wywoławczą wynoszącą 1,00 zł brutto (słownie: jeden złotych 00/100);
  3. pakietu 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów, stanowiących 99% kapitału zakładowego spółki Center Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, KRS 0000353510 – za cenę wywoławczą wynoszącą 52,58 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt dwa złote 58/100).

  Oferta nabycia może obejmować jedno bądź też większą liczbę praw majątkowych. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno prawo majątkowe, do ważności złożonej oferty wymaga się wskazania oferowanej ceny nabycia brutto odrębnie dla każdego prawa majątkowego, którego oferta dotyczy.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – dot. J. Mitoraj w upadłości – NIE OTWIERAĆ” osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej najpóźniej do 30.09.2021 r.do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie sprzedaży.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie sprzedaży.
  3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 30.09.2021 r. na rachunek bankowy o nr 30 1540 1115 2044 0004 7432 0001.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 01.10.2021 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

  Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznawać się na stronie internetowej www.zieciak.com.pl  w zakładce Ogłoszenia lub osobiście po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 44 67 815, email krakow@zieciak.com.pl), w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego mieszczącej  się w Krakowie (31-117)  przy ul. Wenecja 3/2,  od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 21.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – PRAWA MAJĄTKOWE

  Syndyk masy upadłości SOLIDEX S.A. w upadłości z siedzibą w KrakowieUpadła” zaprasza do składania ofert na zakup atrakcyjnych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości. Przedmiotem sprzedaży są prawa majątkowe Upadłej w postaci:

  1. prawa własności znaku towarowego „SOLIDEX”, numer prawa wyłącznego: R.084805, za cenę wywoławczą wynoszącą 83.619,20 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 20/100 groszy);
  2. prawa własności znaku towarowego „S”, numer prawa wyłącznego: R.085356, za cenę wywoławczą wynoszącą 83.619,20 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 20/100 groszy);
  3. prawa własności znaku towarowego „Integrator”, numer prawa wyłącznego: 219804, za cenę wywoławczą wynoszącą 83.619,20 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 20/100 groszy);
  4. prawa własności znaku towarowego „SOLIDny EXpert”, numer prawa wyłącznego: R.115153, za cenę wywoławczą wynoszącą 83.619,20 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewiętnaście złotych 20/100 groszy);
  5. prawa własności znaku towarowego „Integrujemy przyszłość”, numer prawa wyłącznego: R.240860, za cenę wywoławczą wynoszącą 0,80 zł brutto (słownie: zero złotych 80/100 groszy);

  Oferta nabycia może obejmować jedno bądź też większą liczbę praw majątkowych. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden znak towarowy, do ważności złożonej oferty wymaga się wskazania oferowanej ceny nabycia brutto odrębnie dla każdego znaku towarowego, którego oferta dotyczy.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – sprzedaż z wolnej ręki Solidex S.A. w upadłości, prawa majątkowe – NIE OTWIERAĆ” osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 05.10.2021 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 05.10.2021 r. na rachunek bankowy o nr 36 1750 1048 0000 0000 0165 5906.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 06.10.2021 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 21.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCIACH/RUCHOMOŚCIACH, PRAWA MAJĄTKOWE

  Syndyk masy upadłości Anny Jochymek w upadłości likwidacyjnej oraz Pawła Jochymek w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup po obniżonych cenach poszczególnych składników wchodzących w skład masy upadłości:

  Pawła Jochymek w upadłości likwidacyjnej:

  1. udziału 2/9 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej numer 2945 o pow. 1.408 m2 zabudowanej budynkiem o charakterze mieszkalno-usługowym o pow. użyt. 500,4 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 19,4 m2 i garażem o pow. użyt. 32,5 m2, położonej przy ul. Skwer 2 w Olkuszu, w obrębie ewidencyjnym 0001, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00000904/1 – za cenę nie niższą niż 141.450,00 zł brutto;
  2. udziału wynoszącego 50% w prawie własności ruchomości w postaci 3 sztuk rowerów, wskazanych w załączniku nr 5 (poz. 154) do Opisu i oszacowania przedsiębiorstwa Upadłego Pawła Jochymek sporządzonego przez biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Wojciecha Makucia w dniu 20 marca 2017 roku – za cenę nie niższą niż 337,50 zł netto;
  3. prawa własności pakietu 1.980 udziałów stanowiących 99% kapitału zakładowego w spółce Polska Grupa Konsolidacji Sprzedaży Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Olkuszu, numer KRS 0000218031 – za cenę nie niższą niż 1,00 zł brutto;
  4. udziału wynoszącego 40% w prawie własności pakietu 47.284 akcji serii B stanowiących 97,93% kapitału zakładowego spółki Outsourcing Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Olkuszu, numer KRS 0000451147 – za cenę nie niższą niż 496.815,07 zł brutto;
  5. prawa własności pakietu 100 udziałów stanowiących 20% kapitału zakładowego w spółce Projekton Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, numer KRS 0000356050 – za cenę nie niższą niż 1,00 zł brutto;

  Anny Jochymek w upadłości likwidacyjnej:

  1. pianinaza cenę nie niższą niż 1.875,00 zł netto;
  2. udziału wynoszącego 50% w prawie własności ruchomości w postaci 3 sztuk rowerów, wskazanych w załączniku nr 6 (poz. 117) do Opisu i oszacowania przedsiębiorstwa Upadłej Anny Jochymek sporządzonego przez biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Wojciecha Makucia w dniu 20 marca 2017 roku – za cenę nie niższą niż 337,50 zł netto;
  3. pakietu 20 udziałów stanowiących 4% kapitału zakładowego w spółce EXIM FMCG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu, numer KRS 0000361662 – za cenę nie niższą niż 10.775,84 zł brutto;
  4. udziału wynoszącego 60% w prawie własności pakietu 47.284 akcji serii B w Outsourcing Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Olkuszu, numer KRS 0000451147 – za cenę nie niższą niż 993.630,13 zł brutto.

  Przedmiotem oferty mogą być wszystkie lub poszczególne składniki masy upadłości Anny Jochymek w upadłości likwidacyjnej i / lub Pawła Jochymek w upadłości likwidacyjnej, z tym jednakże zastrzeżeniem, że:

  – odnośnie do ruchomości w postaci trzech rowerów, o których mowa w  § 2 pkt 1.1.2. oraz 1.2.2. Regulaminu, do ważności złożonej oferty wymaga się, aby oferta obejmowała 100% udziałów w prawie własności ruchomości, a łączna proponowana cena nabycie nie była niższa niż łączna cena wywoławcza, która w tym przypadku wyniesie 675,00 zł netto;

  – odnośnie do pakietu akcji, o którym mowa w § 2 pkt 1.1.4. oraz 1.2.4. Regulaminu do ważności złożonej oferty wymaga się, aby oferta obejmowała 100% udziałów w prawie własności akcji, a łączna proponowana cena nabycia nie była niższa niż łączna cena wywoławcza, która w tym przypadku wyniesie 1.490.445,20 zł brutto.

  Warunki sprzedaży:

  1. Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Wenecja 3/2, 31-117 Kraków lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta Anna Jochymek– NIE OTWIERAĆ” lub z dopiskiem „Oferta Paweł Jochymek – NIE OTWIERAĆ” lub w przypadku ofert obejmujących składniki wchodzące w skład masy upadłości obu Upadłych z dopiskiem „Oferta Paweł Jochymek, Anna Jochymek – NIE OTWIERAĆ” do dn. 09.2021 r. do godz. 16:00.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dn. 30.09.2021 r. na rachunek bankowy masy upadłości:

  Pawła Jochymek33 1240 3389 1111 0010 6902 7841,

  Anny Jochymek25 1240 3389 1111 0010 6900 5966.

  Gdy oferta dotyczy jednocześnie składników masy upadłości obu Upadłych w sytuacjach, o których mowa w § 2 pkt 2.1. i pkt 2.2. Regulaminu, wadium winno zostać wpłacone oddzielnie na ww. rachunki bankowe w proporcji odpowiadającej cenie wywoławczej udziałów w prawie własności.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się na posiedzeniu w dn. 1.10.2021 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Wenecja 3/2 w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15), w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 16:00.

 • 21.09.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – PRAWA MAJĄTKOWE (UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z O.O.)

  Syndyk masy upadłości Eurocent S.A. w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki następujących praw majątkowych:

  • prawa własności pakietu 100 (stu) udziałów w spółce Raven 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648097, co stanowi 50 % udziałów w kapitale Spółki, za cenę  nie niższą niż 59.879,05 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 05/100);
  • prawa własności pakietu 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów w spółce Toucan 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D,30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000576701, co stanowi 99 % udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 66.669,25 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 25/100);
  • prawa własności pakietu 1.950 (jednego tysiąca dziewięciuset pięćdziesięciu) udziałóww spółce Debtor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nabycińska 19/411, 53-677 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000465814, co stanowi 97,5% udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 90.809,27 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć złotych 27/100).

   

  Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie ww. prawa majątkowe łącznie, jak również każde z ww. praw majątkowych osobno.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta-sprzedaż z wolnej ręki prawa majątkowe Eurocent S.A., sygn. akt VIII GUp 162/18”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 30.09.2021 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 30.09.2021 r. na rachunek bankowy o nr 57 1240 4432 1111 0000 4721 5959.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 01.10.2021 r. o godz. 11.30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie, ul. Wenecja 3/2.

 • 13.07.2021

  OGŁOSZENIE o sprzedaży wierzytelności w postępowaniu upadłościowym IDM Sp. z o.o. w upadłości

  Syndyk masy upadłości IDM Sp. z o.o. w upadłości sprzeda wierzytelność sporną, opiewającą na kwotę 30.703,86 zł.
  Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy przeciwko WA Zdrowie Sp. z o.o.

 • 14.06.2021

  Zarządca sprzeda pakiet 3.000 akcji stanowiących udział w wysokości 50% w kapitale zakładowym spółki MCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chodczu (KRS: 0000563331)

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PAKIETU AKCJI

  Zarządca GBW Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Włocławku zaprasza do składania ofert na zakup pakietu 3.000 akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, stanowiących udział w wysokości 50% w kapitale zakładowym spółki MCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chodczu (KRS: 0000563331) za cenę nie niższą niż 3.240.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych netto).

   

  MCC S.A. jest polską firmą budowlaną. Swoja działalność gospodarczą rozpoczęła w 2015 r., a w ciągu tego czasu udało jej się zdobyć ugruntowaną pozycję na rynku krajowym. Spółka specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji w branży budowlanej w następujących sektorach:

  – inżynierii środowiska,

  – budownictwa kubaturowego,

  – drogowo-mostowym,

  – technologii bezwykopowych.

   

  Z opisem i oszacowaniem Przedmiotu Sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40) w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka, ul. Warszawska 6/5 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. 

  Termin składania ofert upływa w dniu 29 czerwca 2021 roku. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.

  Warunki sprzedaży określone zostały w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Kariera

Osoby zainteresowane pracą lub praktyką w Kancelarii zapraszamy do złożenia aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres:

krakow@zieciak.com.pl lub torun@zieciak.com.pl

Od kandydatów wymagamy znajomości prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego, procedury cywilnej. Mile widziana posiadana praktyka zawodowa oraz znajomość prawniczego języka angielskiego. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Kancelaria Toruń

Kancelaria Kraków

ul.Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków
Nawiguj w Google Maps →

T:+48 12 446 78 15

E:krakow@zieciak.com.pl