W jasny i skuteczny sposób zapewnimy Ci pełne wsparcie prawne, którego potrzebujesz.

Tworzymy jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii, specjalizującą się w prawie gospodarczym restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Swoją renomę opieramy na skuteczności, profesjonalizmie, zaangażowaniu oraz najwyższych standardach w zakresie świadczonych usług. Indywidualne podejście do każdego Klienta i każdej sprawy gwarantuje znalezienie optymalnych rozwiązań prawnych.

Specjalizacja

PRAWO GOSPODARCZE

Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na obsługę przedsiębiorstw i instytucji finansowych, natomiast zapewniamy kompleksową pomoc prawną zarówno instytucjom i spółkom prawa handlowego, jak i osobom fizycznym.

Obsługa prawna obejmuje między innymi szeroko rozumiane kwestie korporacyjne, reprezentację podmiotów w postępowaniach przed sądami i organami administracji, sporządzanie pism oraz umów, jak również skuteczną windykację roszczeń.

Świadczymy ponadto wszechstronne doradztwo prawne w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

Nasze usługi wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy biznesowe oraz znajomość i staranną analizę przepisów prawa gospodarczego, jak również doświadczenie w ich stosowaniu w praktyce.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Przygotowujemy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorców potrzebujących restrukturyzacji.

W zależności od sytuacji dobieramy optymalne narzędzia: od restrukturyzacji rozwojowej po wykorzystanie sądowych procedur, przewidzianych w nowym Prawie restrukturyzacyjnym.

Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni bierzemy na siebie odpowiedzialności za rzetelną realizację programów naprawczych i sprawne przeprowadzenie firmy przez procedury sądowe.

Świadczymy również kompleksową obsługę postępowań upadłościowych przedsiębiorców, zarówno przedsiębiorców i osób fizycznych (upadłość konsumencka), reprezentując interesy dłużnika, jak i wierzycieli.

Zespół

czytaj więcej

Sylwester Zięciak

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Sylwester Zięciak

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym (uprzednio naprawczym) zajmuje się od 1994 roku.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zdobył wieloletnie i bogate doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki (m.in. z branży budowlanej, w tym deweloperskiej, branży transportowej, reklamowej, metalowej, mięsnej, mleczarskiej, odzieżowej oraz finansowej) – również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.

Doświadczenie z zakresu postępowania przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym zdobył biorąc aktywny udział w kilkuset postępowaniach. W sytuacjach kryzysowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, małych i średnich przedsiębiorców, jak i największych polskich spółek w Polsce, doradza w identyfikacji przyczyn kryzysu, jak również w zakresie analizy efektywności działalności operacyjnej i zdolności zarządczej, pomagając w odnalezieniu optymalnego rozwiązania.

Wieloletni doradca banków w zakresie prawa bankowego, dużych projektów kredytowych, jak również restrukturyzacji należności i upadłości klientów banków.

E: sylwester.zieciak@zieciak.com.pl

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

T: +48 56 621 90 24

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Marzena Pawełczyk

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Marzena Pawełczyk

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Radca Prawny i Doradca Restrukturyzacyjny Marzena Pawełczyk specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie upadłościowym, prawie restrukturyzacyjnym oraz prawie spółek.

Obecnie swoją zawodową działalność koncentruje wokół zagadnień związanych z obsługą prawną postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dotychczas doradzała w kilkudziesięciu postępowaniach, w tym odnoszących się do przedsiębiorstw z branży budowlanej, IT, deweloperskiej, pożyczkowej, motoryzacyjnej, elektronicznej, produkcji rolnej oraz spółdzielni. Doradzała w transakcji zbycia nieruchomości komercyjnej w Krakowie o wartości 80 mln zł, jak również w transakcji zbycia przedsiębiorstwa z branży produkcji mięsnej w ramach tzw. przygotowanej likwidacji.

Posiada doświadczenie w reprezentacji klientów, w tym banków i instytucji finansowych, w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. W swojej dotychczasowej praktyce reprezentowała banki w sporze z zakresu prawa konkurencji dotyczącym kart płatniczych, jak również w postępowaniach sądowych dotyczących klauzul abuzywnych. Reprezentowała klientów w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych.

Jest członkiem Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. Kieruje krakowskim oddziałem Kancelarii.

Wykształcenie

Doradca Restrukturyzacyjny, 2021 r.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, dyplom z oceną bardzo dobrą, Uczelnia Łazarskiego, 2021 r.

Radca Prawny, 2010 r.
Magister prawa, dyplom z oceną bardzo dobrą, Uniwersytet Jagielloński, 2005 r.
XVI. Europäische Sommerakademie, Gustav-Stresemann Institut, 2005 r.
Szkoła Prawa Niemieckiego (Schule des deutschen Rechts), dyplom z wyróżnieniem, 2004 r.

Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, 2009 r.
European Talend Award, Europäische Föderalismusakademie Bonn, 2005 r.
Stypendium naukowe WPiA UJ, 2004-2005

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: m.pawelczyk@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Michał Malinowski

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Michał Malinowski

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo), a także Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek finanse i rachunkowość). W 2013 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, a także prawa bankowego.

Z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka związany od 2008 roku.

W ra­mach do­tych­cza­so­wej prak­ty­ki za­wo­do­wej zdo­by­ł wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w pro­ce­sach upa­dło­ści i re­struk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych we wszyst­kich sek­to­rach go­spo­dar­ki (m.in. z bran­ży spożywczej, odlewniczej, trans­por­to­wej, budowlanej, sprze­da­ży de­ta­licz­nej).

Posiada także bogate do­świad­cze­nie z za­kre­su bezpośredniej obsługi sektora bankowego.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: m.malinowski@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Lidia Maszeńda

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Lidia Maszeńda

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

Z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka związana od 2012 roku.

Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, a także prawa cywilnego. Zaangażowana w szereg procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorców. W ramach swojej praktyki świadczy również pomoc prawną osobom fizycznym w stanie niewypłacalności.

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych oraz w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym sektora bankowego.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: l.maszenda@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Katarzyna Kaczmarska

Aplikant Radcowski

Katarzyna Kaczmarska

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski Katarzyna Kaczmarska z Kancelarią związana jest od 2019 roku. W toku studiów odbyła liczne praktyki oraz staże. Posiada doświadczenie z zakresu ubezpieczeń osobowych oraz majątkowych.

W Kancelarii uczestniczy w obsłudze prawnej postępowań upadłościowych niewypłacalnych przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Do zakresu jej zadań należy także dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych na etapie przedsądowym oraz sądowym. Jej zainteresowania oscylują wokół prawa cywilnego oraz prawa handlowego.

W 2019 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Warszawski, 2019 r.

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: k.kaczmarska@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Karolina Karbownik

Aplikant Radcowski

Karolina Karbownik

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski Karolina Karbownik z Kancelarią związana jest od 2017 roku. W tym czasie zdobyła doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego. Uczestniczy w obsłudze prawnej postępowań upadłościowych niewypłacalnych przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W Kancelarii zajmuje się również dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych na etapie przedsądowym oraz sądowym. Do zakresu jej zainteresowań należy przede wszystkim prawo upadłościowe oraz prawo cywilne.

W 2019 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, 2017 r.
Szkoła Prawa Amerykańskiego, organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America w Waszyngtonie, 2016 r.

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: k.karbownik@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Mateusz Wasiel

Aplikant Radcowski

Mateusz Wasiel

Aplikant Radcowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończył z oceną bardzo dobrą, temat pracy magisterskiej: „Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za tzw. delikt publiczny”. Uczestnik konferencji naukowych oraz autor kilku publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa cywilnego. W 2019 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019 r.

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: m.wasiel@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Weronika Zielińska

Aplikant Radcowski

Weronika Zielińska

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski Weronika Zielińska z Kancelarią związana jest od 2019 roku. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończyła z oceną bardzo dobrą, temat pracy magisterskiej „Skarga pauliańska w postępowaniu upadłościowym”. Zainteresowana prawem upadłościowym, restrukturyzacyjnym oraz handlowym.

W kancelarii zajmuje się głównie obsługą postępowań upadłościowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców i windykacją należności. Posiada potwierdzający kompetencje językowe w dziedzinie angielskiej terminologii prawniczej Certyfikat Toles Higher.

W 2020 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2020 r.

Nagrody i wyróżnienia
Stypendium rektora dla najlepszych studentów WPiA UMK, 2016-2020.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: w.zielinska@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Piotr Słowik

Aplikant Radcowski

Piotr Słowik

Aplikant Radcowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył broniąc z oceną bardzo dobrą pracę magisterską pt. „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”, napisaną w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego.

Posiada potwierdzający kompetencje językowe w dziedzinie angielskiej terminologii prawniczej Certyfikat Toles Higher. W 2020 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, 2020 r.
Akademia Spółek Kapitałowych, Uniwersytet Jagielloński, 2018-2019
Akademia Sporów Sądowych CMS, 2019

Nagrody i wyróżnienia
Stypendysta programu Erasmus+, University of Groningen – Faculty of Law, 2019-2020
Stypendium naukowe WPiA UJ, 2018-2019
Laureat drugiego miejsca w krajowych rundach The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, 2017-2018

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: p.slowik@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Karolina Zielińska

Aplikant radcowski

Karolina Zielińska

Aplikant radcowski

Aplikant Radcowski Karolina Zielińska z Kancelarią związana od 2020 roku.

 

W toku studiów odbyła praktykę w Sądzie Rejonowym w Toruniu – V Wydział Gospodarczy. W roku akademickim 2018-2019 była członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej. W tym samym roku ukończyła angielskojęzyczną Szkołę Prawa Porównawczego, prowadzoną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2019 była Członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W roku akademickim 2019-2020 pełniła rolę Prezesa Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego. Czynna uczestniczka kilku konferencji naukowych i współautorka rozdziału w monografii naukowej „Państwo a gospodarka. Nowe prawo przedsiębiorców”.

 

W 2021 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

 

Wykształcenie:
Magister prawa, dyplom z oceną bardzo dobrą, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021 r.

 

Wyróżnienia:
Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: k.zielinska@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Kornelia Cypryś

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Toruniu

Kornelia Cypryś

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Toruniu

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z Kancelarią związana jest od 2020 roku. Członkini koła naukowego z prawa cywilnego i rodzinnego. Odpowiada za obieg dokumentów w Kancelarii, sprawne funkcjonowanie biura oraz za bieżące wsparcie współpracowników.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: torun@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Weronika Rybok

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Krakowie

Weronika Rybok

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Krakowie

Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z Kancelarią związana jest od 2020 roku. W czasie studiów odbyła liczne praktyki. Interesuje się prawem cywilnym, handlowym oraz podatkowym. Jest członkinią kół naukowych. Odpowiada za obieg dokumentów w Kancelarii, sprawne funkcjonowanie biura oraz za bieżące wsparcie współpracowników.

E: krakow@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

Aktualia

 • 28.11.2021

  OGŁOSZENIE DLA ROLNIKÓW ROTR

  INFORMACJA DLA BYŁYCH DOSTAWCÓW MLEKA DO ROTR SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ W RYPINIE

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ROTR SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RYPINIE INFORMUJE, ŻE  W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI PRZY UL. MLECZARSKIEJ 6 W RYPINIE (BUDYNEK BIUROWCA) WYDAWANE BĘDĄ DOKUMENTY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE REKOMPENSAT Z TYTUŁU BRAKU ZAPŁATY ZA DOSTARCZONE MLEKO DO W/W SPÓŁDZIELNI (W TYM WYCIĄG Z LISTY WIERZYTELNOŚCI, ZAŚWIADCZENIE O AKTUALNYM STANIE ZOBOWIĄZANIA, KSEROKOPIE FAKTUR, O ILE BYŁY DOŁĄCZONE DO ZGŁOSZENIA WIERZYTELNOŚCI).

   NA POTRZEBY OTRZYMANIA DOKUMENTÓW ZAINTERSOWANI WINNI POSIADAĆ PRZY SOBIE DOWÓD TOŻSAMOŚCI. 

  DOKUMENTY BĘDĄ WYDAWANE  W DNIACH OD 01.12.2021 R. DO 03.12.2021 R. W GODZ 12.00 – 15.00.

   

 • 8.07.2021

  Skuteczny konkurs ofert

  Miło nam poinformować, że wskutek konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 8.07.2021 r. został wyłoniony nabywca na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej. Wskutek szeroko przeprowadzonej akcji informacyjnej konkurs ofert cieszył się dużym zainteresowaniem, a zwycięska oferta o 100% przekroczyła cenę oszacowania.

 • 22.06.2021

  Ranking Kancelarii 2021

  Według Rankingu Kancelarii Prawniczych 2021 organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita, Kancelaria Zięciak i Współpracownicy znalazła się w pierwszej dziesiątce kancelarii regionu kujawsko-pomorskiego, natomiast w rankingu ogólnopolskim znajdujemy się na 262. miejscu pod względem ogólnej liczby prawników oraz na 294. miejscu pod względem liczby radców prawnych i adwokatów.

  https://rankingi.rp.pl/rankingkancelarii/2021/liczba_prawnikow

  https://rankingi.rp.pl/kancelarie/kancelaria-doradcy-restrukturyzacyjnego-sylwester-zieciak

 • 8.06.2021

  Nowi Doradcy Restrukturyzacyjni

  Z radością informujemy, że trzy osoby z naszej kancelarii, tj. Pan Mecenas Michał Malinowski, Pani Mecenas Lidia Maszeńda oraz Pani Mecenas Marzena Pawełczyk, złożyły ze znakomitym wynikiem egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 24 maja 2021 roku. Tym samym zespół kancelarii wkrótce powiększy się o trzech nowych doradców restrukturyzacyjnych.

Ogłoszenia

 • 24.01.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ W LOKALU MIESZKALNYM W TARNOWIE (80% WARTOŚCI OSZACOWANIA)

  Syndyk masy upadłości Anety Zielińskiej zaprasza do składania ofert na zakup po obniżonej cenie udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 57 położony na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym V-kondygnacyjnym, zlokalizowany przy ul. Pułaskiego 66 w Tarnowie, obręb 170, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1T/00085505/5, wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego działek numer 88/78, obj. KW 36160 oraz numer 88/162, obj. KW 78528 wynoszącym 46/2663 części, a także przynależną piwnicą.

  Cena wywoławcza udziału wynosi brutto 73.563,20 i jest równa 80% wartości oszacowania.

  Termin składania ofert upływa w dn. 9.02.2022 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 10.02.2022 r. o godz. 11.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Pełny tekst Regulaminu dostępny na: zieciak.com.pl

 • 13.01.2022

  NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ- RYPIN

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

  Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

  1. prawa własności nieruchomości objętych następującymi księgami wieczystymi:

  1) WL1Y/00008416/1 składająca się z działki nr 223/2;

  2) WL1Y/00025455/1 składająca się z działek nr 220/2 i 220/1;

  3) WL1Y/00026751/3 składająca się z działki nr 224/3;

  4) WL1Y/00031137/1 składająca się z działki nr 1410;

  5)WL1Y/00014550/7 składająca się z działki nr 223/1

   

  za cenę minimalną nie niższą niż 2.250.000,00 zł netto;

  1. prawa własności nieruchomości objętych następującymi księgami wieczystymi:

  WL1Y/00016200/3, WL1Y/00005967/7, WL1Y/00026378/4, WL1Y/00014665/6, WL1Y/00028971/5, WL1Y/00006341/0, WL1Y/00008291/8, WL1Y/00002690/3

  za cenę  minimalną nie niższą 14.288.250,00 zł netto.

  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 21.01.2022  r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 30 1240 1936 1111 0010 8574 8049.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 24.01.2022 r. o godz. 12.00.

   Z opisem  przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się  w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

  Pełen tekst regulaminu sprzedaży znajduje się poniżej.

   

   

   

 • 13.01.2022

  Syndyk sprzeda willę Buchholza w centrum Bydgoszczy

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

  Syndyk masy upadłości TM GROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości – prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności obiektów budowalnych stanowiących odrębny przedmiot własności części nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 85/13 i 85/12 z obrębu 0110 położonych w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2D i 2E,  dla której  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą  KW nr BY1B/00068002/5.

  Działka 85/12 o pow. 1294 m2 zabudowana jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem Willa Ludwika Buchholza wpisanym do rejestru budynków pod nr A/442/1 o powierzchni użytkowej ok. 923,82 m2. Działka 85/13 o powierzchni 1049 m2 zabudowana parterowym budynkiem laboratoryjnym o powierzchni użytkowej 192,46 m2.

  Termin składania ofert upływa w dniu 04 lutego 2022 roku.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się  07 lutego 2022 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.

  Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz regulaminem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40) w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Oględziny nieruchomości można dokonać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.   Regulamin sprzedaży i opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży został zamieszczony w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. 

 • 11.01.2022

  Odwołanie konkursu ofert Nesta Bis

  Syndyk masy upadłości Bańkowski, Winiarski Nesta – Bis Spółka jawna z siedzibą w Toruniu informuje, iż konkurs ofert na zakup wchodzących w skład masy upadłości w/w Spółki nieruchomości, którego rozstrzygnięcie przewidziane było na dzień 31 stycznia 2022 roku zostaje odwołany.

 • 23.11.2021

  Sprzedaż nieruchomości pod cele przemysłowe ZASKOCZ sp. z o.o.

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

  w postępowaniu upadłościowym Zaskocz Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

   

  1. Przedmiotem sprzedaży jest:
  2. Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wąbrzeźnie, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnym 48/11 (o powierzchni 19.782 m²) i 53/1 (o powierzchni 6.693 m²) o łącznej powierzchni 26.475 m², położonej przy ul. Okrężnej w mieście i gminie Wąbrzeźno, w obrębie 0005, w powiecie wąbrzeskim, w woj. kujawsko-pomorskim.

  Cenę wywoławczą stanowi kwota 280.000,00 zł netto.

  1. Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 14.12.2021 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 15.12.2021 r. godz. 11.00 w Biura Syndyka  w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5.

  Z opisem  przedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się  po uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024.

   

  Pełen tekst warunków sprzedaży znajduje się poniżej. 

 • 3.11.2021

  ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W PRZEDMIOCIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY PRZEDSIĘBIORSTWA

  ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W PRZEDMIOCIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY PRZEDSIĘBIORSTWA
  Syndyk Masy Upadłości MARWIT Sp. z o.o.  w Złejwsi Wielkiej i MARWIT FOODS Sp. z o.o. sp. k. w Złejwsi Wielkiej zaprasza do negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstw w/w Upadłych lub ich zorganizowanych części.
  Przed dniem ogłoszenia upadłości GRUPA MARWIT była czołowym producentem świeżych produktów żywnościowych, w tym jednodniowych soków marchwiowych, a także zup, surówek, smoothie oraz tzw. małych marchewek.
  WARUNKI ROKOWAŃ:
  Zainteresowanych dzierżawą opisanych wyżej przedsiębiorstw, lub ich zorganizowanych części zaprasza się do złożenia listu intencyjnego zawierającego:
  1. podstawowe dane Zainteresowanego (firma, adres siedziby, numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców, profil prowadzonej działalności), 2. proponowane warunki dzierżawy (proponowany czynsz dzierżawny, proponowany okres dzierżawy)
  • najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Sylwestra Zięciaka, znajdującej się w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.
  Dopuszcza się przesłanie listu intencyjnego zawierającego opisane wyżej warunki skanem na adres e-mailowy Kancelarii: torun@zieciak.com.pl.
  List intencyjny winien zostać podpisany przez osobę/-y uprawnione do reprezentacji Zainteresowanego.
  W razie pytań dot. przedmiotu dzierżawy lub ustalenia terminu oględzin prosimy o kontakt e-mailowy: torun@zieciak.com.pl  wskazując w tytule e-maila „MARWIT – negocjacje”.
  Syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru Zainteresowanego /-ych do prowadzenia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy dzierżawy, jak również zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dalszych negocjacji na każdym ich etapie bez podania przyczyny.
 • 18.10.2021

  Syndyk sprzeda atrakcyjne nieruchomości SM ROTR Rypin

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

   

  Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

  1. prawa własności nieruchomości objętych następującymi księgami wieczystymi:

  1) WL1Y/00008416/1 składająca się z działki nr 223/2;

  2) WL1Y/00025455/1 składająca się z działek nr 220/2 i 220/1;

  3) WL1Y/00026751/3 składająca się z działki nr 224/3;

  4) WL1Y/00031137/1 składająca się z działki nr 1410;, WL1Y/00006341/0, WL1Y/00008291/8 i WL1Y/00002690/3

   

  za cenę minimalną nie niższą niż 2.250.000,00 zł netto;

  1. prawa własności nieruchomości objętych następującymi księgami wieczystymi:

  WL1Y/00025455/1, WL1Y/00031137/1, WL1Y/00026751/3, WL1Y/00014550/7, WL1Y/00008416/1, WL1Y/00016200/3, WL1Y/00005967/7, WL1Y/00026378/4, WL1Y/00014665/6, WL1Y/00028971/5, WL1Y/00006341/0, WL1Y/00008291/8 i WL1Y/00002690/3

  za cenę  minimalną nie niższą 14.288.250,00 zł netto.

  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 25.10.2021  r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 30 1240 1936 1111 0010 8574 8049.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 26.10.2020 r. o godz. 12.00.

  Z opisem  przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się  w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

  Pełen tekst regulaminu sprzedaży znajduje się poniżej. 

   

 • 26.05.2021

  Nieruchomość w Słupsku ul. Grunwaldzka z masy upadłości DROBEKO S.A.

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DROBEKO S.A. W UPADŁOŚCI
  OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

  Prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczystą o numerze SL1S/00042850/8, Sl1S/00018742/1, stanowiących działki ewidencyjne nr 62/7, 62/11 oraz udziału wynoszącego 4/14 w prawie własności nieruchomości oznaczonej nr księgi wieczystej Sl1S/00079387/9, działka 62/13- szczegółowo opisane w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Antczak z dnia 12 lutego 2019 r. za cenę nie niższą niż 537.300,00 zł netto ( słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym, w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 16.06.2021 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 16.06.2021 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 93 1240 1936 1111 0010 8653 2421.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 17.06.2021 r. o godz. 10.00.

  Z opisem przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

  Pełen tekst regulaminu sprzedaży znajduje się poniżej.

 • 25.03.2021

  Syndyk sprzeda nieruchomości komercyjne w Toruniu i Kalborni (Mazury)

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

  Syndyk masy upadłości Bańkowski, Winiarski Nesta – Bis Spółka jawna z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na zakup wchodzących w skład masy upadłości w/w Spółki:

  a) nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej przedmiot użytkowania wieczystego położonej w Kalborni, w obrębie Brzeźno Mazurskie, gmina Dąbrówno, powiat Ostródzki, województwo warmińsko – mazurskie, stanowiącej działki nr 164/1 i nr 164/2 o łącznej powierzchni 10,1485 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW: EL1O/00011636/0. Nieruchomość położona jest w południowej części jeziora Wielka Dąbrowa na jego zachodnim brzegu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią wody jeziora, tereny użytkowane rolniczo oraz tereny całorocznego ośrodka wypoczynkowego InterPiast.

  b) nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Toruniu, w obrębie 23 przy ulicy Szosa Bydgoska, o łącznej powierzchni 26,6235 ha. Istnieje możliwość zakupu poszczególnych działek. Nieruchomości położone są w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, na obszarze przy drodze krajowej nr 80. W sąsiedztwie znajdują się tereny Castoramy, Motoareny i stacji paliw. Nieruchomości stanowią teren inwestycyjny z możliwością wykorzystania pod zabudowę komercyjną.

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedmiotowych nieruchomości dostępnych pod linkami:

  Termin składania ofert upływa w dniu 14 czerwca 2021 roku.
  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 15 czerwca  2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.
  Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz warunkami sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40) w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. Regulamin sprzedaży jest zamieszczony poniżej.

 • 3.11.2021

  ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W PRZEDMIOCIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY PRZEDSIĘBIORSTWA

  ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI W PRZEDMIOCIE ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY PRZEDSIĘBIORSTWA
  Syndyk Masy Upadłości MARWIT Sp. z o.o.  w Złejwsi Wielkiej i MARWIT FOODS Sp. z o.o. sp. k. w Złejwsi Wielkiej zaprasza do negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstw w/w Upadłych lub ich zorganizowanych części.
  Przed dniem ogłoszenia upadłości GRUPA MARWIT była czołowym producentem świeżych produktów żywnościowych, w tym jednodniowych soków marchwiowych, a także zup, surówek, smoothie oraz tzw. małych marchewek.
  WARUNKI ROKOWAŃ:
  Zainteresowanych dzierżawą opisanych wyżej przedsiębiorstw, lub ich zorganizowanych części zaprasza się do złożenia listu intencyjnego zawierającego:
  1. podstawowe dane Zainteresowanego (firma, adres siedziby, numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców, profil prowadzonej działalności), 2. proponowane warunki dzierżawy (proponowany czynsz dzierżawny, proponowany okres dzierżawy)
  • najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Syndyka Sylwestra Zięciaka, znajdującej się w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.
  Dopuszcza się przesłanie listu intencyjnego zawierającego opisane wyżej warunki skanem na adres e-mailowy Kancelarii: torun@zieciak.com.pl.
  List intencyjny winien zostać podpisany przez osobę/-y uprawnione do reprezentacji Zainteresowanego.
  W razie pytań dot. przedmiotu dzierżawy lub ustalenia terminu oględzin prosimy o kontakt e-mailowy: torun@zieciak.com.pl  wskazując w tytule e-maila „MARWIT – negocjacje”.
  Syndyk zastrzega sobie prawo do wyboru Zainteresowanego /-ych do prowadzenia dalszych negocjacji w celu zawarcia umowy dzierżawy, jak również zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dalszych negocjacji na każdym ich etapie bez podania przyczyny.
 • 17.01.2022

  Syndyk sprzeda samochód osobowy marki Volkswagen Passat

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

  Syndyk sprzeda samochód osobowy marki Volkswagen Passat

  Syndyk masy upadłości Marka Kulesza – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego marki Volkswagen Passat, nr rejestracyjny CT 6774R, przebieg: ok 230.000 km, rok produkcji 2002, silnik 1,6 cm3

  za cenę minimalną nie niższą niż 5.000,00 zł.

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej   w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 07.02.2022 r. do godz. 16.00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

  Z opisem przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 664 762 354.

  Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

   

 • 14.01.2022

  Syndyk sprzeda samochód osobowy Renault Kadjar

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

  Syndyk sprzeda samochód osobowy marki RENAULT KADJAR

  Syndyk masy upadłości Katarzyny Rozwadowskiej i Tomasza Rozwadowskiego – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego marki RENAULT KADJAR,  nr rejestracyjny CT 4737M, przebieg: ok 94.000 km, rok produkcji 2015.

  za cenę minimalną nie niższą niż 50.000,00 zł.

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej  w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 07.02.2022 r. do godz. 16.00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

  Z opisem  przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się  w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 664 762 354. Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie na stronie internetowej: www.zieciak.com.pl

   

   

 • 10.01.2022

  Syndyk sprzeda ruchomości z masy upadłości DROBEKO S.A.

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

  DROBEKO S.A. W UPADŁOŚCI

  OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

  Ruchomości wchodzących w skład masy upadłości w tym:

   

  – Linia robioru drobiu+taśma linni odbioru

  – Myjka ciśnieniowa

  – Osuszacz Cecato

  – Szafa sterowania komory wędzarniczej Mamer

  – Meble biurowe różne

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej  w sekretariacie Biura Syndyka  w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 28.01.2022 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

  Istnieje możliwość złożenia oferty e-mailem na adres l.maszenda@zieciak.com.pl

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 31.01.2022 r. o godz. 10.00.

   Z opisem  przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się  w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

   

   

   

 • 22.12.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – KIOSK (75% wartości oszacowania)

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI MARCINA PACZKOWSKIEGO OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

  kiosku drewnianego położonego na rogu ulic Rusznikarskiej i Wybickiego w Krakowie – cena wywoławcza wynosi 750,00 zł brutto i stanowi 75% wartości wynikającej z oszacowania.

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 3/2 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 do dnia 7.01.2022 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka.

  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej do dnia   7.01.2022 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 66 1050 1445 1000 0092 8928 1942.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 10.01.2022 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 14.12.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – RUCHOMOŚCI (LAPTOP, SMARTFON)

  Syndyk masy upadłości Wojciecha Tupta osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości w postaci:
  1) laptopa DeLL Vostro 3300, procesor Intel(R) Core (TM) i5 CPU 2.66 GHz, pamięć RAM 4 GB, dysk 120 GB SSD, system operacyjny: 32-bitowy Windows 7,
  2) smartfona Samsung Galaxy S9 4/64 GB 5.8” Czarny SM-G960F,
  za łączną cenę nie niższą niż 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt złotych) brutto, co stanowi 100% wartości oszacowania.

   Przedmiotem nabycia mogą być jedynie oba składniki masy upadłości łącznie.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “dot. Wojciech Tuptaw upadłości – Oferta – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 20.12.2021 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 20.12.2021 r. na rachunek bankowy o nr 39 1050 1445 1000 0097 3047 8683.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.12.2021 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z przedmiotem sprzedaży, można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 10.12.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI (SOLIDEX) – SPRZĘT SIECIOWY CISCO / INFORMATYCZNY / TELEKOMUNIKACYJNY (50% ceny wywoławczej)

  Syndyk masy upadłości  SOLIDEX S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie („Upadła”) zaprasza do składania ofert na zakup atrakcyjnych ruchomości wchodzących w skład masy upadłości za ceny wywoławcze stanowiące 50% wartości oszacowania. Przedmiotem sprzedaży są zbiory poszczególnych ruchomości Upadłej w postaci:

  1. kategorii I: komponenty sieciowe CISCO, urządzenia sieciowe i in. – za cenę wywoławczą wynoszącą 473 735,45 zł brutto;
  2. kategorii II: drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i in. – za cenę wywoławczą wynoszącą 4 076,64 zł brutto;
  3. kategorii III: PC, laptopy i in. akcesoria komputerowe – za cenę wywoławczą wynoszącą 16 192,52 zł brutto;
  4. kategorii IV: urządzenia multimedialne, projektory, telefony i in. – za cenę wywoławczą wynoszącą 14 830,12 zł brutto;
  5. kategorii V: inne komponenty biurowe (wózki, tablice, stojaki, torby etc.) – za cenę wywoławczą wynoszącą 3 903,66 zł

  Oferta nabycia może obejmować jedną bądź też większą liczbę kategorii. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną kategorię, do ważności złożonej oferty wymaga się wskazania oferowanej ceny nabycia brutto odrębnie dla każdej kategorii, której oferta dotyczy.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – sprzedaż z wolnej ręki Solidex S.A. w upadłości, ruchomości – NIE OTWIERAĆ” osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 17.12.2021 r.do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 17.12.2021 r. na rachunek bankowy o nr 36 1750 1048 0000 0000 0165 5906.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 20.12.2021 r. o godz. 11:15 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 10.12.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – LAPTOP HP 250 G5

  Syndyk masy upadłości Mateusza Kościuszki osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości w postaci laptopa HP 250 G5 Notebook PC, procesor Intel(R) Core (TM) i3-5005U CPU 2.00 GHz, pamięć RAM 4 GB, dysk 450 GB HDD, system operacyjny: 64-bitowy Windows 10 za cenę nie niższą niż 340 zł (trzysta czterdzieści złotych) brutto, co stanowi 100% wartości oszacowania.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “dot. Mateusz Kościuszko
  w upadłości – Oferta – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 17.12.2021 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 17.12.2021 r. na rachunek bankowy o nr 54 1540 1115 2044 0004 8839 0001.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 20.12.2021 r. o godz. 13.15 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z przedmiotem sprzedaży, można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 9.12.2021

  SYNDYK SPRZEDA SKRZYNIOPALETY

   

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

   

  MARWIT FOODS SP. Z O.O SP.K.  W UPADŁOŚCI

  OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

  1. Skrzyniopalet (dostępne 6000 szt.)- cena minimalna za 1 szt. 250,00 zł netto.

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej  w sekretariacie Biura Syndyka  w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 14.12.2021 r. do godz. 16.00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Biura Syndyka. Oferty  mogą być złożone również za pośrednictwem e-maila na adres torun@zieciak.com.pl

  Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 14.12.2021 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 45 1240 5790 1111 0011 0759 2142.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 15.12.2021 r. o godz. 11.00.

   Z opisem  przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się  w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

   

 • 9.12.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI – NARZĘDZIA

  Syndyk masy upadłości Tomasza Lecha w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości wchodzących w skład masy upadłości, których szacunkowa wartość rynkowa wynosi brutto:

  • Wkrętarka MACALLISTER MSCD18-Li-2, 18V, nr fab.: 19W02 062837 wraz z latarką MST18-Li LED 250 LM, 18V, nr fab.: 20W09 004442 – 110,00 zł (słownie: sto dziesięć złotych 00/100),
  • Wyrzynarka Erbauer EJS750, 220-240V, nr fab.: 19W41 064052 – 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100).

  Łączna wartość ruchomości wynosi brutto: 230,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści 00/100). Przedmiotem sprzedaży mogą być obie ruchomości łącznie lub osobno.

  Ruchomości są używane i sprawne. Zostały zakupione przez Upadłego ok. 2017 roku. Stan ruchomości widoczny jest na zdjęciach.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. Tomasza Lecha
   w upadłości – Oferta ruchomości – NIE OTWIERAĆ”
   , osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty do 17.12.2021 r., do godz. 16.00.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 17.12.2021 r., na rachunek bankowy masy upadłości nr: 66 1050 1445 1000 0092 8928 1942.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 20.12.2021 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2.

 • 9.12.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI – POLERKA

  Syndyk masy upadłości Jakuba Matulskiego w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postaci Polerki Festool Pollux 180E, której cena wywoławcza stanowi 50% szacunkowej wartości rynkowej i wynosi brutto 338,25 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem złotych 25/100).

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. Jakuba Matulskiego
   w upadłości – Oferta ruchomość – NIE OTWIERAĆ”
   , osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty do 17.12.2021 r., do godz. 16.00.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłacenie wadium w wys. 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 17.12.2021 r., na rachunek bankowy masy upadłości nr: 52 1540 1115 2044 0004 8843 0001.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 20.12.2021 r. o godz. 12:45 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15),
  w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 21.09.2021

  Konkurs ofert na sprzedaż złomu

  KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ ZŁOMU

   

  Syndyk Masy Upadłości ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie w upadłości z siedzibą w Rypinie zaprasza do składania ofert na sprzedaż złomu wchodzącego w skład masy upadłości.

   

  Zainteresowanych zaprasza się do złożenia oferty zawierającej m.in.:

  1. podstawowe dane Zainteresowanego (firma, adres siedziby, numer wpisu w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców)
  2. proponowane warunki zakupu
  • najpóźniej w terminie do dnia 29 września 2021 r. do godz. 16.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka, znajdującej się w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5

   

  Oferta winna zostać podpisany przez osobę/-y uprawnione do reprezentacji Zainteresowanego. Obowiązek poniesienia wszelkich opłat oraz kosztów związanych z nabyciem oraz objęciem w posiadanie przedmiotu sprzedaży będzie ciążył na nabywcy.

   

  Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 września 2021 r. o godz. 12.00 w w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka.

  Wszelkie zapytania w zakresie przedmiotu sprzedaży, lub proponowany termin oględzin złomu należy kierować na adres e-mailowy: torun@zieciak.com.pl  lub telefonicznie: tel. kom. 56 664 09 40.

  Szczegółowy regulamin konkursu ofert dostępny poniżej. 

 • 18.05.2021

  Syndyk masy upadłości Zakładu Przemysłu Rolnego Linowo Sp. z o.o. w upadłości w Linowie sprzeda ruchomości

  Syndyk masy upadłości Zakładu Przemysłu Rolnego Linowo Sp. z o.o. w upadłości w Linowie sprzeda ruchomości wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Warunki sprzedaży zostały określone w regulaminie sprzedaży.

 • 18.05.2021

  Syndyk sprzeda z wolnej ręki rower górski MAMMUTH

  Syndyk sprzeda z wolnej ręki rower górski MAMMUTH za cenę 200,00 zł. Oferty można kierować na poczta lub na adres mailowy torun@zieciak.com.pl. Możliwe oględziny w Grudziądzu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 • 26.03.2021

  Ruchomości z masy Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku

   SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

  Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów w  upadłości z siedzibą we Włocławku

  OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

  poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład masy upadłości Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów w  upadłości z siedzibą we Włocławku z wolnej ręki za ceny nie niższe niż 50% ceny określonej szczegółowo w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 29 marca 2019 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Antczaka oraz rzeczoznawcę majątkowego Hannę Antczak.

  Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie zawierającej oznaczenie imienia i nazwiska lub nazwy uczestnika konkursu ofert z dopiskiem zamieszczonym na kopercie: NIE OTWIERAĆ – Oferta konkursowa w postępowaniu upadłościowym Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów z siedzibą we Włocławku, sygn. akt V GUp 167/18 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Radcy Prawnego Sylwestra Zięciaka, ul. Warszawska 6 lok.5 w Toruniu do dnia 17.12.2020 r. do godz. 16.00

   Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 79 1240 1936 1111 0010 8763 2265 najpóźniej do dnia 07.12.2020 r., wskazując w tytule przelewu „WADIUM”.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się jawnie w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5, 87-100 Toruń w dniu 18.12.2020 r. o godz. 12.00.

  Oględziny możliwe po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem biura pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

   

 • 26.03.2021

  Ruchomości z masy upadłości SM ROTR w Rypinie

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

  Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości za ceny nie niższe niż 70% ceny określonej w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Upadłej z dnia 17 stycznia 2019 r.

  Aktualna lista oferowanych do sprzedaży ruchomości w załączeniu.

  Zapytania ofertowe należy składać  e-mailem na adres: torun@zieciak.com.pl.

  Z opisem  przedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym można zapoznać się  po uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024.

   

 • 26.03.2021

  Syndyk masy upadłości Andrzeja Rogali prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Mechaniczny Andrzej Rogala sprzeda ruchomości

  REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

  w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Rogali prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakładu Mechanicznego Andrzeja Rogali z siedzibą w Grudziądzu, które toczy się przed Sądem Rejonowym V Wydział Gospodarczy w Toruniu

  §1 Postanowienia wstępne

  1. Regulamin niniejszy określa zasady sprzedaży z wolnej ręki oraz zawarcia umowy sprzedaży zespołu składników masy upadłości Zakładu Mechanicznego Andrzej Rogala w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Grudziądzu.
  2. Organizatorem sprzedaży jest syndyk masy upadłości Zakładu Mechanicznego Andrzej Rogala w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Grudziądzu – radca prawny Sylwester Zięciak.
  3. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia sprzedaży i jej warunków, a także do odstąpienia od sprzedaży lub jej unieważnienia bez podania przyczyny do dnia zatwierdzenia wyboru oferenta. Sprzedaż może być również zamknięta bez wyboru którejkolwiek z ofert. Wadia zostaną wówczas zwrócone bez oprocentowania.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.

  §2 Przedmiot sprzedaży

  I. Przedmiotem sprzedaży są:

  a) prawo własności ruchomości zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

  II. Do ceny należy doliczyć ewentualnie podatek VAT według stawki określonej przepisami prawa.

  §3 Uczestnik

  1. Uczestnikiem sprzedaży może być każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która spełni zawarte w regulaminie warunki.
  2. Nabywcą w postępowaniu upadłościowym nie może być:
  a) syndyk i jego małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo osób, osoba pozostająca z nim w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoba pozostająca z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkująca i gospodarująca,
  b) sędzia komisarz,
  c) reprezentanci i przedstawiciele upadłego.

  §4 Składanie ofert

  1. Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej albo przesyłki pocztowej – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w Biurze Syndyka Sylwestra Zięciaka w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5, do dnia 26 marca 2021 r. do godz. 16.00. Oferty przesłane drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w sprzedaży, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert, oferty te będą znajdować się w Biurze Syndyka w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5.
  2. Złożenie oferty powinno nastąpić w zapieczętowanej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią, z dopiskiem “oferta – Zakład Mechaniczny Andrzej Rogala z siedzibą w Grudziądzu”.
  3. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim i zawierać:
  a) nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uczestnika sprzedaży oraz adresy do doręczeń,
  b) proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza,
  c) wskazanie banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,
  d) numery NIP i REGON, a w przypadku osób fizycznych również PESEL.
  4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie:
  a) o zapoznaniu się z warunkami sprzedaży i ich akceptacji,
  b) o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, prawnym i organizacyjnym przedmiotu sprzedaży,
  c) o tym, że oferent nie należy do kręgu podmiotów, o których mowa w §3 ust. 2 niniejszego regulaminu.
  5. Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za wpłacone, jeżeli uznanie rachunku bankowego syndyka kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 25 marca 2021 r.
  6. Oferta oraz wszelkie załączone do niej oświadczenia i dokumenty winny być podpisane przez oferenta będącego osobą fizyczną lub osoby upoważnione do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną.
  7. Oferty nie spełniające wymogów określonych przepisami prawa i regulaminu oraz zawierające warunki lub zastrzeżenia nie dopuszczone postanowieniami regulaminu, nie uczestniczą w sprzedaży.

  §5 Przebieg sprzedaży

  1. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się Biurze Syndyka Sylwestra Zięciaka przy ul. Warszawskiej 6 lok. 5 w dniu 29 marca 2021 r. o godz. 10:00.
  2. Do udziału w sprzedaży uprawnione są osoby, które złożyły ofertę – osobiście lub przez pełnomocników.
  3. Po otwarciu ofert syndyk podaje do wiadomości, które z ofert spełniają warunki określone w regulaminie i w przepisach prawa.
  4. Wyboru oferty dokonuje syndyk.
  5. W przypadku, gdy wpłynie kilka ofert syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem zaoferowanej ceny.
  6. W przypadku, gdy złożone zostaną równorzędne oferty, syndyk może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem zaoferowanej ceny albo przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
  7. Za oferty równorzędne uznaje się oferty, w których różnica w zaoferowanej cenie nie przekracza 10% ceny wywoławczej.
  8. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w sprzedaży.
  9. Po ustaniu zgłaszania postąpień syndyk wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka aukcję. Najwyższa oferta złożona w toku aukcji, rodzi skutki przewidziane dla wyboru i zatwierdzenia oferty w sprzedaży.
  10. W przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia, tylko pozostał przy cenie wskazanej w ofercie, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem zaoferowanej ceny.

  §6 Wadium

  1. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej składnika masy upadłości, którego dotyczy oferta, najpóźniej do dnia 25 marca 2021 r. na rachunek bankowy masy upadłości nr 35 1240 3389 1111 0010 6741 8575.
  2. Wpłacone przez uczestnika sprzedaży wadium jest nieoprocentowane.
  3. Organizator sprzedaży może pobraną sumę wadium zachować, jeżeli uczestnik, pomimo wyboru jego oferty, uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży w dniu i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny przed dniem wskazanym przez syndyka jako dzień zawarcia umowy sprzedaży.
  4. W przypadku zawarcia umowy, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.
  5. Oferentom, których oferty nie zostały wybrane przez syndyka, wadium zostanie zwrócone na wskazane konto uczestnika sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, od zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego komisarza. Za zwrot wadium uważa się złożenie dyspozycji przelewu bankowego przez syndyka.

  §7 Sposób uiszczenia ceny

  1. Uczestnik sprzedaży, którego oferta została wybrana przez syndyka, zobowiązany jest uiścić, w drodze przelewu bankowego bezpośrednio z konta kupującego, cenę sprzedaży w całości przed wydanie danego składnika, przy czym przez zapłatę ceny rozumie się uznanie rachunku bankowego masy upadłości kwotą stanowiącą cenę sprzedaży pomniejszoną o wpłacone wadium.
  2. Wybrany w drodze sprzedaży oferent jest zobowiązany, celem przygotowania umowy sprzedaży do dostarczenia wszelkich dokumentów, których wymaga notariusz w zakreślonym przez syndyka terminie.
  3. Potrącenie wierzytelności przysługujących nabywcy w stosunku do upadłego
  z ceną nabycia jest niedopuszczalne.

  §8 Postanowienia końcowe

  1. Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży, regulaminem oraz innymi dokumentami można zapoznawać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40), w biurze syndyka mieszczącym się w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6/5 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 17.00.
  2. Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży w terminie uzgodnionym telefonicznie z kancelarią syndyka.

 • 2.03.2021

  Syndyk sprzeda ruchomości z masy upadłości Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów we Włocławku

   

  SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

  Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów w  upadłości z siedzibą we Włocławku

  OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ

  poszczególnych składników majątku, wchodzących w skład masy upadłości Odzieżowo-Metalowej Spółdzielni Inwalidów w  upadłości z siedzibą we Włocławku z wolnej ręki za ceny nie niższe niż 35% ceny określonej szczegółowo w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 29 marca 2019 r. sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jacka Antczaka oraz rzeczoznawcę majątkowego Hannę Antczak ( w tym: maszyny do szycia, frezarki, tokarki, wiertarki, prasy hydrauliczne).

  Oferty należy składaćw Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Radcy Prawnego Sylwestra Zięciaka, ul. Warszawska 6 lok.5 w Toruniu lub e:mailem na adres l.maszenda@zieciak.com.pl

   

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny  wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 79 1240 1936 1111 0010 8763 2265, wskazując w tytule przelewu „WADIUM”.

  Z opisem  przedmiotu sprzedaży jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się  w biurze syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024 i 516 083 657.

   

   

   

   

 • 23.12.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – PRAWA MAJĄTKOWE (UDZIAŁY W SPÓŁCE Z O.O.)

  Syndyk masy upadłości Andrzeja Dunikowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości w postaci pakietu 975 (dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu) udziałów, stanowiących 97,5 % kapitału zakładowego spółki MARTIX Sp. z o.o. z siedzibą w Podolu Górowej, numer KRS 0000270845.

  Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi brutto 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “dot. Andrzej Dunikowski w upadłości – Oferta – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 07.01.2022 r.do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 07.01.2022 r. na rachunek bankowy o nr 35 1540 1115 2044 0004 9362 0001.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 10.01.2022 r. o godz. 10.15 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

  Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 10.12.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – PRAWA MAJĄTKOWE (50% ceny wywoławczej)

  Syndyk masy upadłości SOLIDEX S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie („Upadła”) zaprasza do składania ofert na zakup atrakcyjnych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości za ceny wywoławcze stanowiące 50% wartości oszacowania. Przedmiotem sprzedaży są prawa majątkowe Upadłej w postaci:

  1. prawa własności znaku towarowego „SOLIDEX”, numer prawa wyłącznego: R.084805, za cenę wywoławczą wynoszącą 52.262,00 zł brutto;
  2. prawa własności znaku towarowego „S”, numer prawa wyłącznego: R.085356, za cenę wywoławczą wynoszącą 52.262,00 zł brutto;
  3. prawa własności znaku towarowego „Integrator”, numer prawa wyłącznego: 219804, za cenę wywoławczą wynoszącą 52.262,00 zł brutto;
  4. prawa własności znaku towarowego „SOLIDny EXpert”, numer prawa wyłącznego: R.115153, za cenę wywoławczą wynoszącą 52.262,00 zł brutto;
  5. prawa własności znaku towarowego „Integrujemy przyszłość”, numer prawa wyłącznego: R.240860, za cenę wywoławczą wynoszącą 0,50 zł brutto.

  Oferta nabycia może obejmować jedno bądź też większą liczbę praw majątkowych. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden znak towarowy, do ważności złożonej oferty wymaga się wskazania oferowanej ceny nabycia brutto odrębnie dla każdego znaku towarowego, którego oferta dotyczy.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – sprzedaż z wolnej ręki Solidex S.A. w upadłości, prawa majątkowe – NIE OTWIERAĆ” osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 17.12.2021 r.do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do17.12.2021 r. na rachunek bankowy o nr 36 1750 1048 0000 0000 0165 5906.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 20.12.2021 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 10.12.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – PRAWA MAJĄTKOWE (UDZIAŁY W SPÓŁCE Z O.O.)

  Syndyk masy upadłości Andrzeja Dunikowskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zaprasza do składania ofert na zakup praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości w postaci pakietu 975 (dziewięciuset siedemdziesięciu pięciu) udziałów, stanowiących 97,5 % kapitału zakładowego spółki MARTIX Sp. z o.o. z siedzibą w Podolu Górowej, numer KRS 0000270845.

  Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi brutto 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “dot. Andrzej Dunikowski w upadłości – Oferta – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 17.12.2021 r.do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 17.12.2021 r. na rachunek bankowy o nr 35 1540 1115 2044 0004 9362 0001.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 20.12.2021 r. o godz. 13.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

  Z oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 9.12.2021

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁY W SPÓŁCE

  Syndyk masy upadłości Macieja Ściańskiego zaprasza do składania ofert na zakup pakietu 180 (stu osiemdziesięciu) udziałów stanowiących 9 % kapitału zakładowego spółki Pulsario Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Krzywopłotach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000584005.

  Cena wywoławcza pakietu udziałów wynosi 10.013,99 zł

  Termin składania ofert upływa w dn. 17.12.2021 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 20.12.2021 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 9.12.2021

  SYNDYK SPRZEDA WIERZYTELNOŚCI

  Syndyk masy upadłości  Mirosława Siemińskiego z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności przysługującej wobec Ariela Siemińskiego (wysokość wierzytelności 9017,00 zł)

  Oferty na zakup wierzytelności należy składać e-mailem na adres l.maszenda@zieciak.com.pl do dnia 16.12.2021 r. do godz. 16.00

  Szczegóły pod numerem tel. 56 664 09 40

 • 13.07.2021

  OGŁOSZENIE o sprzedaży wierzytelności w postępowaniu upadłościowym IDM Sp. z o.o. w upadłości

  Syndyk masy upadłości IDM Sp. z o.o. w upadłości sprzeda wierzytelność sporną, opiewającą na kwotę 30.703,86 zł.
  Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawa w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy przeciwko WA Zdrowie Sp. z o.o.

 • 14.06.2021

  Zarządca sprzeda pakiet 3.000 akcji stanowiących udział w wysokości 50% w kapitale zakładowym spółki MCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chodczu (KRS: 0000563331)

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PAKIETU AKCJI

  Zarządca GBW Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Włocławku zaprasza do składania ofert na zakup pakietu 3.000 akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, stanowiących udział w wysokości 50% w kapitale zakładowym spółki MCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Chodczu (KRS: 0000563331) za cenę nie niższą niż 3.240.000 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych netto).

   

  MCC S.A. jest polską firmą budowlaną. Swoja działalność gospodarczą rozpoczęła w 2015 r., a w ciągu tego czasu udało jej się zdobyć ugruntowaną pozycję na rynku krajowym. Spółka specjalizuje się w kompleksowej realizacji inwestycji w branży budowlanej w następujących sektorach:

  – inżynierii środowiska,

  – budownictwa kubaturowego,

  – drogowo-mostowym,

  – technologii bezwykopowych.

   

  Z opisem i oszacowaniem Przedmiotu Sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 56 664 09 40) w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka, ul. Warszawska 6/5 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00. 

  Termin składania ofert upływa w dniu 29 czerwca 2021 roku. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 30 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu, przy ul. Warszawskiej 6/5.

  Warunki sprzedaży określone zostały w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Kariera

Osoby zainteresowane pracą lub praktyką w Kancelarii zapraszamy do złożenia aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres:

krakow@zieciak.com.pl lub torun@zieciak.com.pl

Od kandydatów wymagamy znajomości prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego, procedury cywilnej. Mile widziana posiadana praktyka zawodowa oraz znajomość prawniczego języka angielskiego. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Kancelaria Toruń

Kancelaria Kraków

ul.Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków
Nawiguj w Google Maps →

T:+48 12 446 78 15

E:krakow@zieciak.com.pl