W jasny i skuteczny sposób zapewnimy Ci pełne wsparcie prawne, którego potrzebujesz.

Tworzymy jedną z najbardziej doświadczonych kancelarii, specjalizującą się w prawie gospodarczym restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Swoją renomę opieramy na skuteczności, profesjonalizmie, zaangażowaniu oraz najwyższych standardach w zakresie świadczonych usług. Indywidualne podejście do każdego Klienta i każdej sprawy gwarantuje znalezienie optymalnych rozwiązań prawnych.

Specjalizacja

PRAWO GOSPODARCZE

Nasza działalność ukierunkowana jest przede wszystkim na obsługę przedsiębiorstw i instytucji finansowych, natomiast zapewniamy kompleksową pomoc prawną zarówno instytucjom i spółkom prawa handlowego, jak i osobom fizycznym.

Obsługa prawna obejmuje między innymi szeroko rozumiane kwestie korporacyjne, reprezentację podmiotów w postępowaniach przed sądami i organami administracji, sporządzanie pism oraz umów, jak również skuteczną windykację roszczeń.

Świadczymy ponadto wszechstronne doradztwo prawne w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej.

Nasze usługi wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy biznesowe oraz znajomość i staranną analizę przepisów prawa gospodarczego, jak również doświadczenie w ich stosowaniu w praktyce.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Przygotowujemy i wdrażamy kompleksowe rozwiązania dla przedsiębiorców potrzebujących restrukturyzacji.

W zależności od sytuacji dobieramy optymalne narzędzia: od restrukturyzacji rozwojowej po wykorzystanie sądowych procedur, przewidzianych w nowym Prawie restrukturyzacyjnym.

Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni bierzemy na siebie odpowiedzialności za rzetelną realizację programów naprawczych i sprawne przeprowadzenie firmy przez procedury sądowe.

Świadczymy również kompleksową obsługę postępowań upadłościowych przedsiębiorców, zarówno przedsiębiorców i osób fizycznych (upadłość konsumencka), reprezentując interesy dłużnika, jak i wierzycieli.

Zespół

czytaj więcej

Sylwester Zięciak

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Sylwester Zięciak

Radca Prawny, Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji. Prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym (uprzednio naprawczym) zajmuje się od 1994 roku.

W ramach dotychczasowej praktyki zawodowej zdobył wieloletnie i bogate doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu procesów upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki (m.in. z branży budowlanej, w tym deweloperskiej, branży transportowej, reklamowej, metalowej, mięsnej, mleczarskiej, odzieżowej oraz finansowej) – również w odniesieniu do dużych spółek giełdowych.

Doświadczenie z zakresu postępowania przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym zdobył biorąc aktywny udział w kilkuset postępowaniach. W sytuacjach kryzysowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, małych i średnich przedsiębiorców, jak i największych polskich spółek w Polsce, doradza w identyfikacji przyczyn kryzysu, jak również w zakresie analizy efektywności działalności operacyjnej i zdolności zarządczej, pomagając w odnalezieniu optymalnego rozwiązania.

Wieloletni doradca banków w zakresie prawa bankowego, dużych projektów kredytowych, jak również restrukturyzacji należności i upadłości klientów banków.

E: sylwester.zieciak@zieciak.com.pl

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

T: +48 56 621 90 24

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Marzena Pawełczyk

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Marzena Pawełczyk

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Radca Prawny i Doradca Restrukturyzacyjny Marzena Pawełczyk specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie upadłościowym, prawie restrukturyzacyjnym oraz prawie spółek.

Obecnie swoją zawodową działalność koncentruje wokół zagadnień związanych z obsługą prawną postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, dotychczas doradzała w kilkudziesięciu postępowaniach, w tym odnoszących się do przedsiębiorstw z branży budowlanej, IT, deweloperskiej, pożyczkowej, motoryzacyjnej, elektronicznej, produkcji rolnej oraz spółdzielni. Doradzała w transakcji zbycia nieruchomości komercyjnej w Krakowie o wartości 80 mln zł, jak również w transakcji zbycia przedsiębiorstwa z branży produkcji mięsnej w ramach tzw. przygotowanej likwidacji.

Posiada doświadczenie w reprezentacji klientów, w tym banków i instytucji finansowych, w sprawach z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. W swojej dotychczasowej praktyce reprezentowała banki w sporze z zakresu prawa konkurencji dotyczącym kart płatniczych, jak również w postępowaniach sądowych dotyczących klauzul abuzywnych. Reprezentowała klientów w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów oraz w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych.

Jest członkiem Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda. Kieruje krakowskim oddziałem Kancelarii.

Wykształcenie

Doradca Restrukturyzacyjny, 2021 r.

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, dyplom z oceną bardzo dobrą, Uczelnia Łazarskiego, 2021 r.

Radca Prawny, 2010 r.
Magister prawa, dyplom z oceną bardzo dobrą, Uniwersytet Jagielloński, 2005 r.
XVI. Europäische Sommerakademie, Gustav-Stresemann Institut, 2005 r.
Szkoła Prawa Niemieckiego (Schule des deutschen Rechts), dyplom z wyróżnieniem, 2004 r.

Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, 2009 r.
European Talend Award, Europäische Föderalismusakademie Bonn, 2005 r.
Stypendium naukowe WPiA UJ, 2004-2005

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: m.pawelczyk@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Michał Malinowski

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Michał Malinowski

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo), a także Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek finanse i rachunkowość). W 2013 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, a także prawa bankowego.

Z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka związany od 2008 roku.

W ra­mach do­tych­cza­so­wej prak­ty­ki za­wo­do­wej zdo­by­ł wie­lo­let­nie do­świad­cze­nie w pro­ce­sach upa­dło­ści i re­struk­tu­ry­za­cji przed­się­bior­ców dzia­ła­ją­cych we wszyst­kich sek­to­rach go­spo­dar­ki (m.in. z bran­ży spożywczej, odlewniczej, trans­por­to­wej, budowlanej, sprze­da­ży de­ta­licz­nej).

Posiada także bogate do­świad­cze­nie z za­kre­su bezpośredniej obsługi sektora bankowego.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: m.malinowski@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Lidia Maszeńda

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Lidia Maszeńda

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, a także Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2016 roku ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

Z Kancelarią Doradcy Restrukturyzacyjnego Sylwestra Zięciaka związana od 2012 roku.

Specjalizuje się w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, a także prawa cywilnego. Zaangażowana w szereg procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych przedsiębiorców. W ramach swojej praktyki świadczy również pomoc prawną osobom fizycznym w stanie niewypłacalności.

Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach sądowych oraz w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym sektora bankowego.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: l.maszenda@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Karolina Karbownik

Aplikant Radcowski

Karolina Karbownik

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski Karolina Karbownik z Kancelarią związana jest od 2017 roku. W tym czasie zdobyła doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego. Uczestniczy w obsłudze prawnej postępowań upadłościowych niewypłacalnych przedsiębiorców oraz osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

W Kancelarii zajmuje się również dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych na etapie przedsądowym oraz sądowym. Do zakresu jej zainteresowań należy przede wszystkim prawo upadłościowe oraz prawo cywilne.

W 2019 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, 2017 r.
Szkoła Prawa Amerykańskiego, organizowana przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Catholic University of America w Waszyngtonie, 2016 r.

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: k.karbownik@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Mateusz Wasiel

Aplikant Radcowski

Mateusz Wasiel

Aplikant Radcowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończył z oceną bardzo dobrą, temat pracy magisterskiej: ?Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za tzw. delikt publiczny?. Uczestnik konferencji naukowych oraz autor kilku publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa cywilnego. W 2019 roku został wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2019 r.

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: m.wasiel@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Piotr Słowik

Aplikant Radcowski

Piotr Słowik

Aplikant Radcowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył broniąc z oceną bardzo dobrą pracę magisterską pt. ?Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej?, napisaną w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego pod opieką prof. dr hab. Andrzeja Szumańskiego.

Posiada potwierdzający kompetencje językowe w dziedzinie angielskiej terminologii prawniczej Certyfikat Toles Higher. W 2020 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny na aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Wykształcenie
Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, 2020 r.
Akademia Spółek Kapitałowych, Uniwersytet Jagielloński, 2018-2019
Akademia Sporów Sądowych CMS, 2019

Nagrody i wyróżnienia
Stypendysta programu Erasmus+, University of Groningen ? Faculty of Law, 2019-2020
Stypendium naukowe WPiA UJ, 2018-2019
Laureat drugiego miejsca w krajowych rundach The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, 2017-2018

Kancelaria Kraków:
ul. Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków

E: p.slowik@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

czytaj więcej

Karolina Zielińska

Aplikant Radcowski

Karolina Zielińska

Aplikant Radcowski

Aplikant Radcowski Karolina Zielińska z Kancelarią związana od 2020 roku.

 

W toku studiów odbyła praktykę w Sądzie Rejonowym w Toruniu ? V Wydział Gospodarczy. W roku akademickim 2018-2019 była członkiem Wydziałowej Komisji Stypendialnej. W tym samym roku ukończyła angielskojęzyczną Szkołę Prawa Porównawczego, prowadzoną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku 2019 była Członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. W roku akademickim 2019-2020 pełniła rolę Prezesa Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego. Czynna uczestniczka kilku konferencji naukowych i współautorka rozdziału w monografii naukowej ?Państwo a gospodarka. Nowe prawo przedsiębiorców?.

 

W 2021 roku została wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu.

 

Wykształcenie:
Magister prawa, dyplom z oceną bardzo dobrą, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021 r.

 

Wyróżnienia:
Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: k.zielinska@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Kornelia Cypryś

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Toruniu

Kornelia Cypryś

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Toruniu

Studentka V roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z Kancelarią związana jest od 2020 roku. Członkini koła naukowego z prawa cywilnego i rodzinnego. Odpowiada za obieg dokumentów w Kancelarii, sprawne funkcjonowanie biura oraz za bieżące wsparcie współpracowników.

Kancelaria Toruń:
ul. Warszawska 6 lok. 5, 87-100 Toruń

E: torun@zieciak.com.pl
T: +48 56 621 90 24

czytaj więcej

Weronika Rybok

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Krakowie

Weronika Rybok

Kierownik sekretariatu / Office Manager w Krakowie

Studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Z Kancelarią związana jest od 2020 roku. W czasie studiów odbyła liczne praktyki. Interesuje się prawem cywilnym, handlowym oraz podatkowym. Jest członkinią kół naukowych. Odpowiada za obieg dokumentów w Kancelarii, sprawne funkcjonowanie biura oraz za bieżące wsparcie współpracowników.

E: krakow@zieciak.com.pl
T: +48 12 446 78 15

Aktualia

 • 8.07.2021

  Skuteczny konkurs ofert

  Miło nam poinformować, że wskutek konkursu ofert przeprowadzonego w dniu 8.07.2021 r. został wyłoniony nabywca na zakup zabudowanej nieruchomości gruntowej. Wskutek szeroko przeprowadzonej akcji informacyjnej konkurs ofert cieszył się dużym zainteresowaniem, a zwycięska oferta o 100% przekroczyła cenę oszacowania.

 • 22.06.2021

  Ranking Kancelarii 2021

  Według Rankingu Kancelarii Prawniczych 2021 organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita, Kancelaria Zięciak i Współpracownicy znalazła się w pierwszej dziesiątce kancelarii regionu kujawsko-pomorskiego, natomiast w rankingu ogólnopolskim znajdujemy się na 262. miejscu pod względem ogólnej liczby prawników oraz na 294. miejscu pod względem liczby radców prawnych i adwokatów.

  https://rankingi.rp.pl/rankingkancelarii/2021/liczba_prawnikow

  https://rankingi.rp.pl/kancelarie/kancelaria-doradcy-restrukturyzacyjnego-sylwester-zieciak

 • 8.06.2021

  Nowi Doradcy Restrukturyzacyjni

  Z radością informujemy, że trzy osoby z naszej kancelarii, tj. Pan Mecenas Michał Malinowski, Pani Mecenas Lidia Maszeńda oraz Pani Mecenas Marzena Pawełczyk, złożyły ze znakomitym wynikiem egzamin na doradcę restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 24 maja 2021 roku. Tym samym zespół kancelarii wkrótce powiększy się o trzech nowych doradców restrukturyzacyjnych.

Ogłoszenia

 • 22.06.2022

  Obwieszczenie o sprzedaży udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 21, położonego we Włocławku przy ulicy Starodębskiej

  Ogłoszenie o sprzedaży udziału w nieruchomości

  Syndyk masy upadłości Piotra Kołodziejczak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej  zaprasza do składania ofert na zakup wchodzącego w skład masy upadłości ww. upadłego udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 21, położonego we Włocławku przy ulicy Starodębskiej 24 (nr KW WL1W/00091763/5).

  Cena minimalna stanowi 75% ceny oszacowania wskazanej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Arkadiusza Laskowskiego (uprawnienia nr 5163) z dnia 28 maja 2021 r. i wynosi 63 815,25 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset piętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy).

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki pocztowej  w sekretariacie Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5, do dnia 26.07.2022 r. do godz. 16.00. Oferty złożone drogą kurierską lub pocztową będą uwzględnione w postępowaniu, jeżeli w momencie upływu terminu składania ofert będą znajdować się w sekretariacie Kancelarii.

  Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży można zapoznać się w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 56 664 09 40. Szczegółowe warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.

 • 10.06.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ 7/8 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI DZIAŁKI KRAKÓW ul. MŁODZIEŻY

  Syndyk masy upadłości Eurocent S.A. w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki udziału 7/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu, obręb 55, w rejonie ul. Młodzieży, składającej się z działki o numerze 28/1, o powierzchni 496 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00046985/7, za cenę nie niższą niż 75% wartości oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 159.883,50 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100 netto). Wskazana cena jest ceną netto, nie obejmującą podatku VAT.  Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Oferta-sprzedaż z wolnej ręki na udział w nieruchomości Eurocent S.A., sygn. akt VIII GUp 162/18 – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 24.06.2022 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 24.06.2022 r. na rachunek bankowy o nr 57 1240 4432 1111 0000 4721 5959.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 27.06.2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie, ul. Wenecja 3/2.

 • 10.06.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ 1/2 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO W TARNOWIE ul. PUŁASKIEGO 66

  Syndyk masy upadłości Anety Zielińskiej zaprasza do składania ofert na zakup po obniżonej cenie udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 57 położony na 3 piętrze w budynku wielorodzinnym V-kondygnacyjnym, zlokalizowany przy ul. Pułaskiego 66 w Tarnowie, obręb 170, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TR1T/00085505/5, wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego działek numer 88/78, obj. KW 36160 oraz numer 88/162, obj. KW 78528 wynoszącym 46/2663 części, a także przynależną piwnicą.

  Cena wywoławcza udziału wynosi brutto 59 770,10 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 10/100) i jest równa 65% wartości oszacowania.

  Termin składania ofert upływa w dn. 24.06.2022 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 27.06.2022 r. o godz. 10.30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego
  w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 10.06.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO DZIAŁKI W KRAKOWIE PRZY UL. NIEZAPOMINAJEK 5

  Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mieszkaniowej Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego działki o numerze 428/24, o powierzchni 57 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00241536/2, położonej w Krakowie przy ul. Niezapominajek 5 za cenę nie niższą niż 10.960 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi 100 % wartości oszacowania. Przedmiotowa działka stanowi ogródek przydomowych przylegający do lokalu mieszkalnego numer 3.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Oferta na zakup prawa użytkowania wieczystego w trybie z wolnej ręki dot. SM Ziemi Krakowskiej w likwidacji w upadłości, sygn. akt VIII GUp 11/16”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 24.06.2022 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 24.06.2022 r. na rachunek bankowy o nr
  34 1020 2892 0000 5802 0158 6759.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się 27.06.2021r.  o godz. 11.00  w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie. Z opisem i oszacowaniem przedmiotu sprzedaży oraz Regulaminem można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 8.03.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI

  Syndyk masy upadłości Pawła Jochymka w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup:

  udziału 2/9 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej numer 2945 o pow. 1.408 m2 zabudowanej budynkiem o charakterze mieszkalno-usługowym o pow. użyt. 500,4 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użyt. 19,4 m2 i garażem o pow. użyt. 32,5 m2, położonej przy ul. Skwer 2 w Olkuszu, w obrębie ewidencyjnym 0001, dla której Sąd Rejonowy w Olkuszu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1O/00000904/1 ? za cenę nie niższą niż 94.300,00 zł brutto, stanowiącą 50% wartości oszacowania.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?oferta Paweł Jochymek ? NIE OTWIERAĆ? osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 18.03.2022 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dn. 18.03.2022 r. na rachunek bankowy masy upadłości o nr 33 1240 3389 1111 0010 6902 7841.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.03.2022 r. o godz. 12.30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 7.03.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ 7/8 W DZIAŁCE KRAKÓW UL. MŁODZIEŻY

  Syndyk masy upadłości Eurocent S.A. w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki udziału 7/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie-Podgórzu, obręb 55, w rejonie ul. Młodzieży, składającej się z działki o numerze 28/1, o powierzchni 496 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00046985/7, za cenę nie niższą niż 75% wartości oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 159.883,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 00/100). Przedmiotowa nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dostępu do drogi publicznej.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Oferta-sprzedaż z wolnej ręki na udział w nieruchomości Eurocent S.A., sygn. akt VIII GUp 162/18 ? NIE OTWIERAĆ?, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 18.03.2022 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 18.03.2022 r. na rachunek bankowy o nr 57 1240 4432 1111 0000 4721 5959.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.03.2022 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie, ul. Wenecja 3/2.

 • 4.03.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – MIESZKANIE KIELCE UL. MIODOWA

  Syndyk masy upadłości Małgorzaty Szopy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej mieszkalnej numer 10, położonej w budynku wielorodzinnym przy ul. Miodowej 5 w Kielcach, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00055682/1 wchodzącej w skład masy upadłości Małgorzaty Szopy, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za cenę nie niższą niż 202.841,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych 00/100).

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Oferta na zakup lokalu mieszkalnego w trybie z wolnej ręki dot. Małgorzaty Szopy w upadłości, sygn. akt VIII GUp 529/18 ? NIE OTWIERAĆ?, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 18.03.2022 r.do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 18.03.2022 r. na rachunek bankowy o nr 65 1540 1304 2035 0001 6428 0001.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.03.2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Maria Kwiecińska-Stybel, Anna Obler Notariusze s.c. przy ul. Królewskiej 7, 30-040 Kraków.

  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ OGLĘDZIN MIESZKANIA W DNIU 11 marca 2022 roku w godzinach 12.00-14.00. PROSIMY  O WCZEŚNIEJSZE POTWIERDZENIE TERMINU – TELEFONICZNIE LUB E-MAILOWO.

Przepraszamy, brak ogłoszeń z podanej kategorii.

 • 14.06.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – RUCHOMOŚCI W POSTACI ARTYKUŁÓW SANITARNYCH

  Syndyk masy upadłości ”United” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kuczku
  zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki na zakup
  ruchomości w postaci artykułów sanitarnych (umywalek, baterii łazienkowych,
  odpływów liniowych), których szczegółowy wykaz zamieszczony został na stronie
  zieciak.com.pl

  Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, przesyłki
  pocztowej w sekretariacie Biura Syndyka w Toruniu przy ul. Warszawskiej 6 lok 5. lub
  poprzez wiadomość e-mailową na adres torun@zieciak.com.pl
  Z opisem przedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym i technicznym można
  zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr tel. 56 664 0940, 56 621
  9024.

 • 24.05.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – OPEL SIGNUM 1.9 DIESEL MR’03

  Syndyk masy upadłości Lucjana Kubistego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości w postaci: prawa własności samochodu osobowego Opel Signum 1.9 Diesel MR’03, nr rej.: KWARJ98, VIN: W0L0ZCF4851038569, rok prod. 2004, poj. 1910 cm3, przebieg: 286926 km wchodzącego w skład masy upadłości Lucjana Kubistego za cenę brutto 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100), co stanowi 100% wartości wyceny.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “dot. Lucjan Kubisty ? Oferta ? NIE OTWIERAĆ?, osobiście w Kancelarii Syndyka w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 03.06.2022 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 03.06.2022 r. na rachunek bankowy o nr 66 1050 1445 1000 0092 8928 1942.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 06.06.2022 r. o godz. 10.15 w Kancelarii Syndyka w Krakowie. Z przedmiotem sprzedaży, jak również z opinią określającą wartość samochodu Opel Signum z dnia 12 maja 2022 roku można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 24.05.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – FIAT PUNTO II 1.2 MR ’03

  Syndyk masy upadłości Sylwii Kazimierczak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości w postaci: prawa własności samochodu osobowego Fiat Punto II 1.2 MR’03, nr rej.: KOS6349A, VIN: ZFA18800000768692, rok prod. 2004, poj. 1242 cm3, przebieg: 247479 km wchodzącego w skład masy upadłości Sylwii Kazimierczak osoby fizycznej nieprowadzącej działalności za cenę brutto 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100), co stanowi 100% wartości wyceny.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “dot. Sylwia Kazimierczak – Oferta – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w Kancelarii Syndyka w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 03.06.2022 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 03.06.2022 r. na rachunek bankowy o nr 66 1050 1445 1000 0092 8928 1942.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 06.06.2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka w Krakowie. Z przedmiotem sprzedaży, jak również z opinią określającą wartość samochodu Fiat Punto z dnia 12 maja 2022 roku można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 6.04.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁ 1/2 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI VW GOLV IV ’02

  Syndyk masy upadłości Piotra Ranosza osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup ruchomości w postaci: udziału 1/2 części w prawie własności samochodu osobowego Volkswagen Golf IV 2.3. MR?97, nr rej.: KLI65242, VIN: WVWZZZ1JZ3W103959, Benzyna + LPG rok prod. 2002, poj. 2324 cm3, przebieg: 275390 km wchodzącego w skład masy upadłości Piotra Ranosza osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za cenę brutto 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100), co stanowi 100% wartości wyceny.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “dot. Piotr Ranosz ? Oferta ? NIE OTWIERAĆ?, osobiście w Kancelarii Syndyka w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 13.04.2022 r. do godz. 16.00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 13.04.2022 r. na rachunek bankowy o nr 66 1050 1445 1000 0092 8928 1942.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 14.04.2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Syndyka
  w Krakowie. Z przedmiotem sprzedaży, jak również z opinią określającą wartość samochodu Volkswagen Golf z dnia 28 lutego 2022 roku można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00.

 • 8.03.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ? ROWERY

  Syndyk masy upadłości Anny Jochymek w upadłości likwidacyjnej oraz Pawła Jochymka w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup po obniżonych cenach składników wchodzących w skład masy upadłości:

  1. Anny Jochymek w upadłości likwidacyjnej:

  udziału wynoszącego 50% w prawie własności ruchomości w postaci 3 sztuk rowerów, wskazanych w załączniku nr 6 (poz. 117) do Opisu i oszacowania przedsiębiorstwa Upadłej Anny Jochymek sporządzonego przez biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Wojciecha Makucia w dniu 20 marca 2017 roku ? za cenę nie niższą niż 337,50 zł netto;

  1. Pawła Jochymka w upadłości likwidacyjnej:

  udziału wynoszącego 50% w prawie własności ruchomości w postaci 3 sztuk rowerów, wskazanych w załączniku nr 5 (poz. 154) do Opisu i oszacowania przedsiębiorstwa Upadłego Pawła Jochymek sporządzonego przez biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Wojciecha Makucia w dniu 20 marca 2017 roku ? za cenę nie niższą niż 337,50 zł netto.

  Do ważności złożonej oferty wymaga się, aby oferta obejmowała 100% udziałów w prawie własności rowerów, a łączna proponowana cena nabycie nie była niższa niż łączna cena wywoławcza, która w tym przypadku wyniesie 675,00 zł netto.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?oferta Paweł Jochymek, Anna Jochymek ? NIE OTWIERAĆ? osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 18.03.2022 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dn. 18.03.2022 r. na rachunek bankowy masy upadłości:
   1. Pawła Jochymka ? 33 1240 3389 1111 0010 6902 7841,
   2. Anny Jochymek ? 25 1240 3389 1111 0010 6900 5966.

  Wadium winno zostać wpłacone oddzielnie na ww. rachunki bankowe w proporcji odpowiadającej cenie wywoławczej udziałów w prawie własności.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.03.2022 r. o godz. 12.30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 8.03.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ? PIANINO

  Syndyk masy upadłości Anny Jochymek w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup:

  pianina ? za cenę nie niższą niż 1.875,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100);

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?oferta Anna Jochymek ? NIE OTWIERAĆ? osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 18.03.2022 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dn. 18.03.2022 r. na rachunek bankowy masy upadłości o nr 25 1240 3389 1111 0010 6900 5966.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.03.2022 r. o godz. 12.30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 7.03.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI (SOLIDEX) ? SPRZĘT SIECIOWY CISCO / INFORMATYCZNY / TELEKOMUNIKACYJNY (50% ceny wywoławczej)

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ? SPRZĘT SIECIOWY CISCO / INFORMATYCZNY / TELEKOMUNIKACYJNY

  Syndyk masy upadłości  SOLIDEX S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie (?Upadła?) zaprasza do składania ofert na zakup atrakcyjnych ruchomości wchodzących w skład masy upadłości za ceny wywoławcze stanowiące 50% wartości oszacowania. Przedmiotem sprzedaży są zbiory poszczególnych ruchomości Upadłej w postaci:

  1. kategorii I: komponenty sieciowe CISCO, urządzenia sieciowe i in. ? za cenę wywoławczą wynoszącą 473 735,45 zł brutto;
  2. kategorii IV: urządzenia multimedialne, projektory, telefony i in. ? za cenę wywoławczą wynoszącą 14 830,12 zł brutto;
  3. kategorii V: inne komponenty biurowe (wózki, tablice, stojaki, torby etc.) ? za cenę wywoławczą wynoszącą 1 443,66 zł

  Oferta nabycia może obejmować jedną bądź też większą liczbę kategorii. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną kategorię, do ważności złożonej oferty wymaga się wskazania oferowanej ceny nabycia brutto odrębnie dla każdej kategorii, której oferta dotyczy.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?oferta ? Solidex S.A. w upadłości, ruchomości ? NIE OTWIERAĆ? osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 18.03.2022 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 18.03.2022 r. na rachunek bankowy o nr 36 1750 1048 0000 0000 0165 5906.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.03.2022 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 18.05.2021

  Syndyk sprzeda z wolnej ręki rower górski MAMMUTH

  Syndyk sprzeda z wolnej ręki rower górski MAMMUTH za cenę 200,00 zł. Oferty można kierować na poczta lub na adres mailowy torun@zieciak.com.pl. Możliwe oględziny w Grudziądzu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 • 26.03.2021

  Ruchomości z masy upadłości SM ROTR w Rypinie

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY

  Syndyk masy upadłości Spółdzielni Mleczarskiej ROTR w Rypinie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości za ceny nie niższe niż 70% ceny określonej w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Upadłej z dnia 17 stycznia 2019 r.

  Aktualna lista oferowanych do sprzedaży ruchomości w załączeniu.

  Zapytania ofertowe należy składać  e-mailem na adres: torun@zieciak.com.pl.

  Z opisem  przedmiotu sprzedaży oraz jego stanem prawnym można zapoznać się  po uprzednim uzgodnieniu w Biurze Syndyka pod nr tel. 56 664 0940, 56 621 9024.

   

 • 10.06.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – PRAWA MAJĄTKOWE (UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z O.O.)

  Syndyk masy upadłości Eurocent S.A. w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki następujących praw majątkowych:

  • prawa własności pakietu 100 (stu) udziałów w spółce Raven 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648097, co stanowi 50 % udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75% wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 44.909,29 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 29/100);
  • prawa własności pakietu 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów w spółce Toucan 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000576701, co stanowi 99 % udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75% wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 50.001,94 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy jeden złoty 94/100);
  • prawa własności pakietu 1.950 (jednego tysiąca dziewięciuset pięćdziesięciu) udziałów w spółce Debtor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nabycińska 19/411, 53-677 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000465814, co stanowi 97,5% udziałów
   w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75 % wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 68.106,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześć złotych 95/100).

  Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie ww. prawa majątkowe łącznie, jak również każde z ww. praw majątkowych osobno.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Oferta-sprzedaż z wolnej ręki prawa majątkowe Eurocent S.A., sygn. akt VIII GUp 162/18”, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 24.06.2022 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 24.06.2022 r. na rachunek bankowy o nr 57 1240 4432 1111 0000 4721 5959.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 27.06.2022 r. o godz. 10.15 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie, ul. Wenecja 3/2.

 • 8.03.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z O. O.

  Syndyk masy upadłości Pawła Jochymka w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup:

  1. prawa własności pakietu 1.980 udziałów stanowiących 99% kapitału zakładowego w spółce Polska Grupa Konsolidacji Sprzedaży Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Olkuszu, numer KRS 0000218031 ? za cenę nie niższą niż 1,00 zł brutto (słownie: jeden złoty 00/100);
  2. prawa własności pakietu 100 udziałów stanowiących 20% kapitału zakładowego w spółce Projekton Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, numer KRS 0000356050 ? za cenę nie niższą niż 1,00 zł brutto (słownie: jeden złoty 00/100);

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?oferta Paweł Jochymek ? NIE OTWIERAĆ? osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 18.03.2022 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dn. 18.03.2022 r. na rachunek bankowy masy upadłości o nr 33 1240 3389 1111 0010 6902 7841.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.03.2022 r. o godz. 12.30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 8.03.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ? UDZIAŁY W SPÓŁCE Z O. O.

  Syndyk masy upadłości Anny Jochymek w upadłości likwidacyjnej zaprasza do składania ofert na zakup:

  prawa własności pakietu 20 udziałów stanowiących 4% kapitału zakładowego w spółce EXIM FMCG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olkuszu, numer KRS 0000361662 ? za cenę nie niższą niż 10.775,84 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 84/100);

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?oferta Anna Jochymek ? NIE OTWIERAĆ? osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 18.03.2022 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dn. 18.03.2022 r. na rachunek bankowy masy upadłości o nr 25 1240 3389 1111 0010 6900 5966.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.03.2022 r. o godz. 12.30 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 7.03.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI – PRAWA MAJĄTKOWE (UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z O.O.)

  Syndyk masy upadłości Eurocent S.A. w upadłości zaprasza do składania ofert na zakup w trybie z wolnej ręki następujących praw majątkowych:

  • prawa własności pakietu 100 (stu) udziałów w spółce Raven 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D, 30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000648097, co stanowi 50 % udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75% wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 44.909,29 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięć złotych 29/100);
  • prawa własności pakietu 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów w spółce Toucan 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Młodzieży 9D,
   30-829 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000576701, co stanowi 99 % udziałów w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75% wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 50.001,94 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy jeden złoty 94/100);
  • prawa własności pakietu 1.950 (jednego tysiąca dziewięciuset pięćdziesięciu) udziałów
   w spółce Debtor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Nabycińska 19/411, 53-677 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000465814, co stanowi 97,5% udziałów
   w kapitale Spółki, za cenę nie niższą niż 75 % wartości bilansowej, tj. za cenę nie niższą niż 68.106,95 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześć złotych 95/100).

  Przedmiotem nabycia mogą być wszystkie ww. prawa majątkowe łącznie, jak również każde z ww. praw majątkowych osobno.

  Warunki sprzedaży:

  1.Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Oferta-sprzedaż z wolnej ręki prawa majątkowe Eurocent S.A., sygn. akt VIII GUp 162/18?, osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 18.03.2022 r. do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.

  2.Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.

  3.Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 18.03.2022 r. na rachunek bankowy o nr 57 1240 4432 1111 0000 4721 5959.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.03.2022 r. o godz. 12.15 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie, ul. Wenecja 3/2.

 • 7.03.2022

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI (SOLIDEX) ? PRAWA MAJĄTKOWE (50% ceny wywoławczej)

  OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI ? PRAWA MAJĄTKOWE

  Syndyk masy upadłości SOLIDEX S.A. w upadłości z siedzibą w Krakowie (?Upadła?) zaprasza do składania ofert na zakup atrakcyjnych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości za ceny wywoławcze stanowiące 50% wartości oszacowania. Przedmiotem sprzedaży są prawa majątkowe Upadłej w postaci:

  1. prawa własności znaku towarowego ?SOLIDEX?, numer prawa wyłącznego: R.084805, za cenę wywoławczą wynoszącą 52.262,00 zł brutto;
  2. prawa własności znaku towarowego ?S?, numer prawa wyłącznego: R.085356, za cenę wywoławczą wynoszącą 52.262,00 zł brutto;
  3. prawa własności znaku towarowego ?Integrator?, numer prawa wyłącznego: 219804, za cenę wywoławczą wynoszącą 52.262,00 zł brutto;
  4. prawa własności znaku towarowego ?SOLIDny EXpert?, numer prawa wyłącznego: R.115153, za cenę wywoławczą wynoszącą 52.262,00 zł brutto;
  5. prawa własności znaku towarowego ?Integrujemy przyszłość?, numer prawa wyłącznego: R.240860, za cenę wywoławczą wynoszącą 0,50 zł brutto.

  Oferta nabycia może obejmować jedno bądź też większą liczbę praw majątkowych. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden znak towarowy, do ważności złożonej oferty wymaga się wskazania oferowanej ceny nabycia brutto odrębnie dla każdego znaku towarowego, którego oferta dotyczy.

  Warunki sprzedaży:

  1. Złożenie pisemnej oferty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?oferta ? Solidex S.A. w upadłości, prawa majątkowe ? NIE OTWIERAĆ? osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty najpóźniej do 18.03.2022 r.do godz. 16:00, która powinna zawierać dane i dokumenty określone w Regulaminie.
  2. Dołączenie do oferty oświadczeń określonych w Regulaminie.
  3. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do 18.03.2022 r. na rachunek bankowy o nr 36 1750 1048 0000 0000 0165 5906.

  Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 21.03.2022 r. o godz. 12:45 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego w Krakowie.

 • 24.02.2022

  Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet 500 udziałów stanowiących 50 % kapitału zakładowego  spółki Dream Builders sp. z o.o.

  Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki pakiet 500 udziałów stanowiących 50 % kapitału zakładowego  spółki Dream Builders sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu  KRS: 0000296456

  za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj.

  16 250,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 ).

   

  Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Biurem Syndyka telefonicznie pod nr. 56 664 09 40, mailowo torun@zieciak.com.pl lub osobiście w siedzibie Biura Syndyka przy ul. Warszawskiej 6/5 w Toruniu – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.

Kariera

Osoby zainteresowane pracą lub praktyką w Kancelarii zapraszamy do złożenia aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres:

krakow@zieciak.com.pl lub torun@zieciak.com.pl

Od kandydatów wymagamy znajomości prawa gospodarczego i handlowego, prawa cywilnego, procedury cywilnej. Mile widziana posiadana praktyka zawodowa oraz znajomość prawniczego języka angielskiego. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Kontakt

Kancelaria Toruń

Kancelaria Kraków

ul.Wenecja 3 lok. 2, 31-117 Kraków
Nawiguj w Google Maps ?

T:+48 12 446 78 15

E:krakow@zieciak.com.pl